REKRUTACJA DLA KANDYDATÓW na rok szkolny 2020/2021 do ZSOiZ w Zagórowie - Zasady i terminy

2020-05-20

Aktualności » REKRUTACJA DLA KANDYDATÓW na rok szkolny 2020/2021 do ZSOiZ w Zagórowie - Zasady i terminy

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie na rok szkolny 2020/2021 prowadzi nabór elektroniczny do klas pierwszych w następujących kierunkach:

 

Kierunek kształcenia

Języki obce

Przedmioty rozszerzone

 

Przedmioty punktowane

 

Dodatkowe warunki:

Liceum ogólnokształcące profil humanistyczno-przyrodniczy

Angielski

Niemiecki

Uczeń ma do wyboru jeden z dwóch wariantów  w zakresie przedmiotów rozszerzonych:                             I wariant: język polski , język angielski, biologia

II wariant : język polski, geografia, matematyka

Język obcy nowożytny

Wiedza o społeczeństwie

-

Liceum ogólnokształcące profil ścisły

Angielski

Niemiecki

Uczeń ma do wyboru jeden z dwóch wariantów  w zakresie przedmiotów rozszerzonych:                               I wariant: biologia, chemia, język angielski

II wariant : matematyka, chemia, geografia 

Informatyka

Geografia

-

Technik Teleinformatyk

Angielski

Niemiecki

Uczeń ma do wyboru jeden z dwóch przedmiotów rozszerzonych :

matematyka

lub

geografia

Informatyka

Geografia

-

Technik Organizacji Turystyki

Angielski

Niemiecki

Geografia

Język obcy nowożytny

Geografia

-

Branżowa Szkoła I stopnia oddział -wielozawodowy

Angielski

-

Informatyka

Technika

Warunkiem jest znalezienie odpowiedniego dla wybranego zawodu miejsca odbywania praktyk w celu podpisania  umowy o pracę w  ramach przygotowania zawodowego.

Branżowa Szkoła I stopnia -oddział rolniczy

zawód mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

Angielski

-

Informatyka

Technika

Praktyki zawodowe odbywają się w ramach warsztatów szkolnych

 

Kandydaci do klas pierwszych składają w sekretariacie szkoły niżej wymienione dokumenty :

 • wniosek kandydata o przyjęcie do szkoły (wydrukowany z systemu rekrutacji elektronicznej) podpisany przez rodziców i ucznia ,
 • 2 fotografie,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • informację wyboru języka wiodącego,
 • informację dotyczącą wyboru ewentualnych przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym,
 • zaświadczenie lekarskie zwierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

Badania lekarskie dla kandydatów

Badania lekarskie dla kandydatów do technikum oraz branżowej szkoły I stopnia odbędą się w szkole w dwóch terminach :

15 lipca 2020r. od godz. 8:00

20 lipca 2020r. od godz. 8:00

Kandydaci podczas składania wniosku do szkoły w sekretariacie otrzymają skierowania na badania oraz oświadczenie o stanie zdrowia kandydata , które rodzic musi wypełnić i podpisać i zabrać na badanie w szkole kandydaci zostaną również zapisani na konkretny termin badania.

Kandydaci do technikum organizacji turystki oraz w zawodzie kucharz, kelner, fryzjer, sprzedawca, piekarz otrzymają również skierowanie na badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych na podstawie, którego będą musieli wykonać badania w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej .

Wspomnienie kandydaci na badania lekarskie w szkole muszą mieć ze sobą kserokopie wyniku badania do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz książeczkę dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

Kandydaci do branżowej szkoły I stopnia w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych powinni mieć ze sobą kserokopie badania cukru we krwi na czczo - wynik powinien być prawidłowy -zgodny z normą.

W przypadku osoby chorej na cukrzycą, wymagane jest specjalne orzeczenie diabetologa.

W dzień badania w szkole kandydat powinien mieć :

 • skierowaniem na badanie wystawione przez szkołę
 • kserokopie wspomnianych wcześniej badań ,
 • książeczkę dla celów sanitarno-epidemiologicznych
 • dokument tożsamości ( dowód osobisty lub legitymacja szkolna )
 • wypełniony oraz podpisany przez rodzica oświadczenie o stanie zdrowia kandydata

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW do KLAS pIerwszych i szkół Ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół Ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, BRAnżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Lp

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

1

2

3

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wojskowych oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 15 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

 

2

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły

od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020r do godz. 15.00

3

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie , w tym zmiana szkół do których kandyduje

od 31 lipca 2020r

do 4 sierpnia 2020r, do godz. 15.00

 

 

4

 

 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 4 sierpnia 2020 r.

 

 

 

5

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

(USTAWOWE )

 

do 11 sierpnia 2020 r.

 

 

 

6

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 sierpnia 2020 r.

7

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 15 czerwca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.

8

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 

9

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r. - do godz. 14.00

10

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

19 sierpnia 2020 r.

11

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 20 sierpnia 2020 r.

12

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 22 sierpnia 2020 r.

13

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

14

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

15

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020

 

Dodatkowe informacje:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

 

 

                             

Facebook