Zapraszamy do udziału w VI edycji międzynarodowego konkursu fotograficznego „Inspiracje słońcem”. Przedmiotem fotografii powinno być  Słońce – nasza gwiazda dzienna. Chcemy jednak odejść od fotografii czysto astronomicznych wykonywanych  za pomocą teleskopu. Zachęcamy do ujęcia Słońca w sposób artystyczny. Każdy z autorów może nadesłać do 3 fotografii. Każda praca oceniana będzie oddzielnie. Prace w formacie JPG o wymiarach minimalnie 1200×1600 pikseli i maksymalnie w plikach nie  przekraczających 1MB wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy nadsyłać na adres fotokonkurs@radziejow.edu.pl.
Zdjęcia należy nadsyłać do 4 czerwca 2021 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18 czerwca 2021 roku. Najlepsze prace zaprezentowane będą w formie wystawy, której otwarcie odbędzie się 18 czerwca 2021 roku w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie oraz opublikowane zostaną w witrynie  www.radziejow.edu.pl.

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie, ul. Szkolna 12, 88- 200 Radziejów,
  województwo kujawsko- pomorskie, Polska
  E-mail: fotokonkurs@radziejow.edu.pl
  Tel./Fax: +48 54 285 32 28
  Internet: http://www.radziejow.edu.pl
 2. Konkurs jest międzynarodowy, otwarty dla wszystkich fotografujących.
 3. Każdy z autorów może nadesłać do 3 fotografii. Każda praca oceniana będzie oddzielnie.
 4. Technika wykonania prac jest dowolna.
 5. Prace i formularz zgłoszeniowy należy nadsyłać jedynie pocztą elektroniczną przez Internet.
 6. Prace w formacie JPG o wymiarach minimalnie 1200×1600 pikseli i maksymalnie w plikach nie
  przekraczających 4MB wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy nadsyłać na adres
  fotokonkurs@radziejow.edu.pl.
 7. Fotografie zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności nie będą
  naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
 8. Przesłane pliki nie będą zwracane autorom.
 9. Zdjęcia należy nadsyłać do 4 czerwca 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18 czerwca 2021 r.
 10. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
 11. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.
 12. Najlepsze prace zaprezentowane będą w formie wystawy, której otwarcie odbędzie się 18 czerwca 2021 r.
  w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie oraz opublikowane zostaną w witrynie www.radziejow.edu.pl.
 13. Uczestnicząc w tym konkursie, fotografowie akceptują niniejszy regulamin i zezwalają organizatorom na
  rozpowszechnianie swoich prac w celach promocyjnych konkursu w formie diaporamy, portfolio,
  publikacji w prasie lokalnej, o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Wszelkie inne wykorzystanie będzie
  przedmiotem wcześniejszej zgody autora.14. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora konkursu.
 14. Nagrody przesłane zostaną laureatom na koszt organizatorów niezwłocznie po ogłoszeniu wyników
  konkursu.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
 16. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu