Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie ogłasza rekrutację na praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus+

ZASADY REKRUTACJI DO ODBYCIA PRAKTYK ZAWODOWYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Informujemy, że uczniowie Technikum Teleinformatycznego chętni do odbycia praktyki zawodowej w Grecji mogą składać zgłoszenia do sekretariatu w nieprzekraczalnym terminie do 03.02.2023r. Praktyki zawodowe odbyte w Grecji będą obejmowały część zakresu materiału nauczania z przedmiotów: praktyka zawodowa, obowiązującego w danym zawodzie.

 W celu zgłoszenia się do projektu należy złożyć następujące dokumenty:

CV

List motywacyjny

OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ LEKARSKICH (do pobrania)

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH (do pobrania)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Kryteria oceny

O zakwalifikowaniu ucznia do udziału w projekcie decyduje spełnienie kryteriów formalnych i merytorycznych. Podstawą kwalifikacji ucznia jest suma punktów otrzymanych za:

Średnią ocen z I półrocza w roku szkolnym 2022/2023. 

średnia 5,0 – 6,0 = 5 pkt

średnia 4,5 – 4,99 = 4 pkt

średnia 4,0 – 4,49 = 3 pkt

średnia 3,5 – 3,99 = 2 pkt

średnia 3,0 – 3,49 = 1 pkt

poniżej 3,0 = 0 pkt

Ocena z zachowania I półrocza w roku szkolnym 2022/2023

wzorowe –  4 pkt 

bardzo dobre – 3 pkt

dobre – 2 pkt

poprawne – 1 pkt

Frekwencja  na zajęciach I półrocza w roku szkolnym 2022/2023

95% – 100 % = 5 pkt

90% – 94,9% = 4 pkt

85% – 89,9 % = 3 pkt

80% – 84,9% = 2 pkt

75% – 79,9 % = 1 pkt

poniżej 75% = 0 pkt

Sytuacja rodzinna

Uczeń wychowujący się z jednym rodzicem – 1 pkt

Uczeń wychowujący się bez rodziców – 2 pkt

Dochód brutto na jednego członka rodziny (na podstawie Oświadczenia o wysokości dochodów)

najniższy próg dochodów do 600zł – 5 pkt

średni próg dochodów od 601 zł do 1 999 zł  – 3 pkt      

najwyższy próg dochodów od 2 000 zł i powyżej – 1 pkt

Laureat / Finalista olimpiady, konkursu na poziomie powiatowym i wyższym oraz osiągnięcia w zawodach sportowych

Udział indywidualny –  2 pkt

Udział grupowy –  1 pkt

Uczestnictwo w zespole projektowym (zaangażowanie)  –  max 2 pkt

Czy byłeś / byłaś kiedykolwiek za granicą?

Nie – 2 pkt

Tak – 0 pkt

Test pisemny z języka angielskiego – 10pkt

Test praktyczny z zagadnień turystycznych – 10pkt

Rozmowa kwalifikacyjna

Do projektu wybrani zostaną uczniowie z najwyższą ilością punktów.

W projekcie zostanie stworzona lista rezerwowa na wypadek, gdyby ktoś z pierwotnie wybranych uczestników z przyczyn losowych nie mógł wziąć udziału w projekcie.

Lista zakwalifikowanych uczestników do projektu oraz lista rezerwowa zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły, zakodowana za pomocą nr PESEL oraz w klasach przystępujących do projektu. Z przebiegu rekrutacji i uzyskania wyników zostanie sporządzony protokół.

Komisja Rekrutacyjna