REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

LpRodzaj czynnościTermin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
1234
1Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)  od 17 maja 2021r. do 21 czerwca 2021r. do godz. 15:00 od 3 sierpnia 2021r. do 5 sierpnia 2021r. do godz. 15:00
  2      Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana preferencji szkółod 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00
    3Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowejdo 14 lipca 2021 r.  5 sierpnia 2021 r.
  4  Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych22 lipca 2021 r.  16 sierpnia 2021 r.  
5Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskieod 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r.  od 3 sierpnia 2021 r. do 13 sierpnia 2021 r.  
6Badania lekarskie w szkole26 lipca 2021r. od godz: 8:00
7Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawoduod 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00  od 17 sierpnia 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00  
8Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00  23 sierpnia 2021 r.  
9Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole2 sierpnia 2021 r.  23 sierpnia 2021 r.  
10Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowychdo 3 sierpnia 2021 r.  24 sierpnia 2021 r.  

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Dodatkowe informacje:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

KRYTERIUM PRZELICZANIA PUNKTÓW W REKRUTACJI

KryteriaMaksymalna liczba punktów1
Punkty za świadectwo:100 pkt
ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)18 pkt
ocena z matematyki (za ocenę celującą)18 pkt
ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą) przedmiot z tabeli nr I dla poszczególnych kierunków 18 pkt
ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą) przedmiot z tabeli nr I dla poszczególnych kierunków 18 pkt
szczególne osiągnięcia18 pkt
świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem7 pkt
aktywność społeczna3 pkt
Punkty za egzamin ósmoklasisty100 pkt
wynik z języka polskiego100% x 0,35 = 35 pkt
wynik z matematyki100% x 0,35 = 35 pkt
wynik z języka obcego nowożytnego100% x 0,3   = 30 pkt

za oceny wyrażone stopniu: celującym – przyznaje się po 18 pkt, bardzo dobrym – przyznaje się po 17 pkt, dobrym – przyznaje się po 14 pkt, dostatecznym – przyznaje się po 8 pkt, dopuszczającym – przyznaje się po 2 pkt.

Na świadectwach ukończenia szkoły podstawowej, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się:

1) uzyskane wysokie miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowane co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;

2) osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

3) realizację lub ukończenie programu nauczania ustalonego przez zagraniczną instytucję edukacyjną, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wraz z nazwą tego programu, jeżeli uczeń uczęszczał do oddziału międzynarodowego, w którym program ten był realizowany.

UWAGA

1.W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę tylko te osiągnięcia, które są odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły.

REKRUTACJA DLA KANDYDATÓW na rok szkolny 2021/2022

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie na rok szkolny 2021/2022 prowadzi nabór elektroniczny do klas pierwszych w następujących kierunkach:

Tabela 1

Kierunek kształceniaJęzyki obcePrzedmioty rozszerzonePrzedmioty punktowaneDodatkowe warunki:
Liceum ogólnokształcące profil humanistyczno-przyrodniczyAngielski NiemieckiUczeń ma do wyboru jeden z dwóch wariantów w zakresie przedmiotów rozszerzonych:    
I wariant: język polski, język angielski, biologia   
II wariant: język polski, geografia, matematyka
Język obcy nowożytny Biologia
Liceum ogólnokształcące profil ścisłyAngielski NiemieckiUczeń ma do wyboru jeden z dwóch wariantów w zakresie przedmiotów rozszerzonych: 
I wariant: biologia, chemia, język angielski
II wariant: matematyka, chemia, geografia 
Informatyka Geografia
Technik TeleinformatykAngielski NiemieckiUczeń ma do wyboru jeden z dwóch przedmiotów rozszerzonych:
matematyka lub geografia
Informatyka Język obcy nowożytny
Technik Organizacji TurystykiAngielski NiemieckigeografiaJęzyk obcy nowożytny Geografia
Branżowa Szkoła I stopnia oddział -wielozawodowyAngielskiInformatyka TechnikaWarunkiem jest znalezienie odpowiedniego dla wybranego zawodu miejsca odbywania praktyk w celu podpisania umowy o pracę w ramach przygotowania zawodowego.
Branżowa Szkoła I stopnia -oddział rolniczy zawód mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczychAngielskiInformatyka TechnikaPraktyki zawodowe odbywają się w ramach warsztatów szkolnych

Kandydaci do klas pierwszych składają w sekretariacie szkoły niżej wymienione dokumenty:

 • wniosek kandydata o przyjęcie do szkoły (wydrukowany z systemu rekrutacji elektronicznej) podpisany przez rodziców i ucznia,

link do strony: https://nabor.pcss.pl/powiatslupecki/szkolaponadpodstawowa/

 • 2 fotografie,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • informację wyboru języka wiodącego,
 • informację dotyczącą wyboru ewentualnych przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym,
 • W przypadku kandydatów do technikum lub branżowej szkoły I stopnia

– zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 • W przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym

– orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,

 • W przypadku młodocianych pracowników

-zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktyki (wzór na końcu strony)

Badania lekarskie dla kandydatów

Badania lekarskie dla kandydatów do technikum oraz branżowej szkoły I stopnia odbędą się w szkole w terminie 26 lipca 2021r. o godz.: 8:00 (poniedziałek)

Kandydaci podczas składania wniosku do szkoły w sekretariacie otrzymają skierowania na badania, wywiad chorobowy ucznia oświadczenie o stanie zdrowia kierowcy, wywiad dla celów sanitarno-epidemiologicznych, które rodzic musi wypełnić i podpisać i zabrać na badanie w szkole.

Kandydaci do technikum organizacji turystki oraz w zawodzie kucharz, kelner, sprzedawca, piekarz otrzymają również skierowanie na badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych na podstawie, którego będą musieli wykonać badania w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.

Wspomnienie kandydaci na badania lekarskie w szkole muszą mieć ze sobą kserokopie wyniku badania do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz książeczkę dla celów sanitarno-epidemiologicznych, a także podpisany przez rodzica wywiad dla celów sanitarno–epidemiologicznych.

Wydanie orzeczenia dla celów sanitarno-epidemiologicznych przez lekarza w szkole jest odpłatne – 80,00 zł 

Kandydaci do branżowej szkoły I stopnia w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych powinni mieć ze sobą kserokopie badania cukru we krwi na czczo – wynik powinien być prawidłowy -zgodny z normą.

Kandydaci w zawodzie mechanik –operator pojazdów i maszyn rolniczych zobowiązani są do przybycia na badanie z rodzicem /opiekunem prawnym.

W przypadku osoby chorej na cukrzycą, wymagane jest specjalne orzeczenie diabetologa.

W dzień badania w szkole kandydat powinien mieć:

 • skierowanie na badanie wystawione przez szkołę
 • kserokopie wspomnianych wcześniej badań,
 • książeczkę dla celów sanitarno-epidemiologicznych
 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub legitymacja szkolna) 
 • wypełniony oraz podpisany przez rodzica oświadczenia o stanie zdrowia kandydata

Podstawowe akty prawne:

 • zasady przyjmowania do publicznych szkół
  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) – rozdział 6 (art. 130 – 164)
 • szczególne zasady postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) – § 11baa
 • sposób przeliczania na punkty kryteriów branych pod uwagę w rekrutacji, szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej 
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737) 
  https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2019000173701.pdf
 • badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. poz. 1651)
  https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2019000165101.pdf

Dokumenty dla kandydatów: