REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Lp.Rodzaj czynnościTermin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)od 20 maja 2024r. do 14 czerwca 2024r. do godz. 15.00od 19 lipca 2024r. do 26 lipca 2024r. do godz. 15.00  
2.    Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana preferencji szkółod 21 czerwca 2024r. do 5 lipca 2024r. do godz. 15.00nie dotyczy
3.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowejdo 5 lipca 2024r. do 26 lipca 2024r.
4.  Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych11 lipca 2024r. godz. 12.001 sierpnia 2024r. godz. 12.00
5.Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskieod 20 maja 2024r. do 12 lipca 2024r.od 19 lipca 2024r. do 2 sierpnia 2024r.
6.Badania lekarskie w szkole15 lipca 2024r.
godz. 8.00
nie dotyczy
7.Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawoduod 11 lipca 2024r. do 17 lipca 2024r. do godz. 15.00od 1 sierpnia 2024r. do 7 sierpnia 2024r. do godz. 15.00
8.Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych18 lipca 2024r. do godz. 12.008 sierpnia 2024r. do godz. 12.00
9.Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole18 lipca 2024r. do godz. 14.008 sierpnia 2024r. do godz. 14.00
10.Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych18 lipca 2024r. godz. 15.008 sierpnia 2024r. godz. 15.00

KRYTERIUM PRZELICZANIA PUNKTÓW W REKRUTACJI

KryteriaMaksymalna liczba punktów1
Punkty za świadectwo:100 pkt
ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)18 pkt
ocena z matematyki (za ocenę celującą)18 pkt
ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą)18 pkt
szczególne osiągnięcia18 pkt
świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem7 pkt
aktywność społeczna3 pkt
Punkty za egzamin ósmoklasisty100 pkt
wynik z języka polskiego100% x 0,35 = 35 pkt
wynik z matematyki100% x 0,35 = 35 pkt
wynik z języka obcego nowożytnego100% x 0,3   = 30 pkt

za oceny wyrażone stopniu: celującym – przyznaje się po 18 pkt, bardzo dobrym – przyznaje się po 17 pkt, dobrym – przyznaje się po 14 pkt, dostatecznym – przyznaje się po 8 pkt, dopuszczającym – przyznaje się po 2 pkt.

Kandydaci do klas pierwszych składają w sekretariacie szkoły niżej wymienione dokumenty w trakcie całej rekrutacji :

 1. wniosek kandydata o przyjęcie do szkoły (wydrukowany z systemu rekrutacji elektronicznej) podpisany przez rodziców i ucznia , link do strony : https://nabor.pcss.pl/powiatslupecki/szkolaponadpodstawowa/
 2. 1 zdjęcie legitymacyjne w wersji cyfrowej ( na płycie ) i 1 zdjęcie wydrukowane
 3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 4. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 5. informację wyboru języka wiodącego,
 6. informację dotyczącą wyboru ewentualnych przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym,
 7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu ( kandydaci do technikum i branżowej szkoły I stopnia)
 8. orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami ( mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych , mechanik pojazdów samochodowych )
 9. Zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktyki ( Branżowa Szkoła I stopnia ,-klasa wielozawodowa -młodociani pracownicy)

REKRUTACJA DLA KANDYDATÓW na rok szkolny 2024/2025

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie  na rok szkolny 2024/2025 prowadzi nabór elektroniczny do klas pierwszych w następujących kierunkach:

Kierunek kształceniaJęzyki obcePrzedmioty rozszerzonePrzedmioty punktowaneDodatkowe warunki:
Technik TeleinformatykAngielski
Niemiecki
Uczeń ma do wyboru jeden z dwóch przedmiotów rozszerzonych: język angielski / geografiaInformatyka Język obcy nowożytny
Technik Organizacji TurystykiAngielski NiemieckiGeografiaJęzyk obcy nowożytny Geografia
Technik GeodetaAngielski NiemieckiGeografiaGeografia Informatyka
Branżowa Szkoła I stopnia oddział -wielozawodowyAngielskiInformatyka TechnikaWarunkiem jest znalezienie odpowiedniego dla wybranego zawodu miejsca odbywania praktyk w celu podpisania  umowy o pracę w  ramach przygotowania zawodowego.
Branżowa Szkoła I stopnia -oddział rolniczy zawód mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczychAngielskiInformatyka TechnikaPraktyki zawodowe odbywają się w ramach warsztatów szkolnych

UWAGA

1.W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę tylko te osiągnięcia, które są odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły.

Badania lekarskie dla kandydatów

Badania lekarskie dla kandydatów do technikum oraz branżowej szkoły I stopnia odbędą  się w szkole w terminie 15 lipca 2024r. o godz.: 8:00 (poniedziałek)

Kandydaci podczas składania wniosku do szkoły w sekretariacie otrzymają skierowania na badania  , wywiad chorobowy ucznia  oświadczenie o stanie zdrowia kierowcy , wywiad dla celów sanitarno-epidemiologicznych, które rodzic musi wypełnić i podpisać i zabrać na badanie w szkole. Uczniowie w laboratorium muszą wykonać morfologie krwi na czczo oraz badanie moczu .

Kandydaci do technikum organizacji turystki oraz w zawodzie kucharz , kelner , sprzedawca, piekarz otrzymają również skierowanie na badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych  na podstawie, którego będą musieli wykonać badania w  Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej .

Wyżej wymienieni kandydaci na badania lekarskie w szkole muszą mieć ze sobą kserokopie wyniku badania do celów sanitarno-epidemiologicznych  oraz książeczkę dla  celów sanitarno-epidemiologicznych ,a także podpisany przez rodzica wywiad dla celów sanitarno –epidemiologicznych oraz wyniki badań laboratoryjnych.

Wydanie orzeczenia dla celów sanitarno-epidemiologicznych  przez lekarza w szkole jest odpłatne.

Kandydaci do branżowej szkoły I stopnia w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych i mechanik pojazdów samochodowych  powinni mieć ze sobą kserokopie badania cukru we krwi na czczo – wynik powinien być prawidłowy -zgodny z normą.

Kandydaci w zawodzie mechanik –operator pojazdów i maszyn rolniczych zobowiązani są do przybycia na badanie z rodzicem /opiekunem prawnym.

W przypadku osoby chorej na cukrzycą, wymagane jest specjalne orzeczenie diabetologa.

W dzień badania w szkole  kandydat powinien mieć :

 • skierowanie na badanie wystawione przez szkołę
 • kserokopie  wspomnianych wcześniej badań ,
 • książeczkę dla celów  sanitarno-epidemiologicznych
 • dokument tożsamości ( dowód osobisty lub legitymacja szkolna ) 
 • wypełnione oraz podpisane przez rodzica oświadczenia o stanie zdrowia kandydata

Dokumenty dla kandydatów: