Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie

ul. Pyzderska 75; 62-410 Zagórów

tel. sekretariat: (+48 63) 276 11 13

Od poniedziałku do piątku w godz.: od 08:00 do 15:00

fax sekretariat: (+48 63) 276 11 13

Od poniedziałku do piątku w godz.: od 08:00 do 15:00

tel. wicedyrektorzy: (+48) 506 726 555

(sprawy związane z praktykami zawodowymi, egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, egzaminem maturalnym)

Od poniedziałku do piątku w godz.: od 08:00 do 15:00

e-mail sekretariatu: sekretariat@zszagorow.eu

strona WWW: http://www.zszagorow.eu

adres systemu e-Doręczeń: AE:PL-41781-79897-SIFVD-23

 ___________________________________________________________________

Elektroniczna skrzynka podawcza

 ___________________________________________________________________

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 700, ze zm.) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie funkcjonuje Elektroniczna Skrzynka Podawcza umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Przekierowanie na stronę karty usługi na ePUAP nastąpi po kliknięciu na link: 
Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Nazwa na ePUAP: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W ZAGÓROWIE
Adres ESP: /ZSPZagorow/SkrytkaESP

 ___________________________________________________________________

Co to jest ePUAP?

ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) to ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli i przedsiębiorców z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Platforma służy również do komunikacji pomiędzy jednostkami administracji publicznej. Usługodawcami są podmioty administracji publicznej oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne zlecone lub powierzone im do realizacji.

Platforma udostępnia usługodawcom infrastrukturę technologiczną do świadczenia obywatelom i przedsiębiorcom podstawowych usług w zakresie komunikacji elektronicznej z administracją. Wśród użytkowników ePUAP znajdują się zarówno jednostki administracji centralnej, jak i samorządy, a wśród nich urzędy gmin.

Co to jest Profil Zaufany?

Wśród usług oferowanych przez ePUAP jest także Profil Zaufany, który jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Umożliwia on składanie pism elektronicznych ze skutkiem prawnym bez konieczności stosowania podpisu kwalifikowanego oraz oparty na mechanizmie pojedynczego logowania, który uprawnia do stosowania tego samego logowania na stronach różnych usługodawców.

Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

___________________________________________________________________

Wszystkie dokumenty elektroniczne wysyłane na ESP Jednostki
muszą zostać podpisane podpisem elektronicznym.

___________________________________________________________________

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące:

  • platformy ePUAP oraz zakładania konta dla użytkowników indywidualnych oraz podmiotów publicznych
  • profilu zaufanego oraz jego uzyskania i potwierdzania
  • spraw, które można załatwić poprzez platformę

znajdują się na stronie epuap.gov.pl

Dodatkowo w zakładce Pomoc – zarówno w Strefie Klienta jak i Strefie Urzędnika – można zapoznać się z aktualnymi instrukcjami oraz podręcznikami, słownikiem, najczęściej zadawanymi pytaniami a także innymi przydatnymi informacjami związanymi z funkcjonowaniem ePUAP.

 ___________________________________________________________________

W celu złożenia wniosku do Szkoły wymagane jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP. 
Konto można założyć rejestrując się na stronie: http://epuap.gov.pl/  —>   Załóż konto