Szkoła Rolnicza w Zagórowie powstała na mocy Uchwały Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1957 roku jako Szkoła Przysposobienia Rolniczego. Zlokalizowana została w budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Kościelnej 12. W roku szkolnym 1957/58 rozpoczęło naukę 34 kandydatów. Naukę zainaugurowano 5 listopada 1957 roku uroczystym rozpoczęciem roku szkolnego. Nauka teoretycznie trwała 5 miesięcy od listopada do marca, od kwietnia do końca sierpnia realizowano nauczanie praktyczne. Uczono czterech przedmiotów: języka polskiego, matematyki, chowu zwierząt oraz produkcji roślinnej a od stycznia 1957r. również elektryczności. Prowadzone były zajęcia praktyczne z gotowaniem. Zajęcia prowadzone były od godz. 15:00 z powodu braku pomieszczeń.

Pierwszym kierownikiem Szkoły Przysposobienia Rolniczego został ówczesny kierownik Szkoły Podstawowej, pan Jan Wróblewski. Długoletnim nauczycielem przedmiotów zawodowych był mgr Józef Jastrząb. Utarło się powiedzenie w Zagórowie, że “chodziłem do szkoły do Jastrzębia”. Szkoła Przysposobienia Rolniczego w formie 5-cio miesięcznej przetrwała do roku 1964. Od września 1964 roku wprowadzono 10-cio miesięczny okres nauki teoretycznej. Do pierwszej klasy zgłosiło się 45 kandydatów. Zajęcia prowadzone były w lepszych warunkach, ponieważ w roku 1963 oddano w Zagórowie nowy budynek Szkoły Podstawowej i od tej pory budynek przy ulicy Kościelnej 12 pozostał w dyspozycji Szkoły Przysposobienia Rolniczego. Skończyła się dwuzmianowość nauczania. W tym okresie uczono następujących przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, chemia, upraw roślin, chów zwierząt, organizacja gospodarstw, higiena, wychowanie fizyczne i zajęcia praktyczne w gospodarstwach indywidualnych, państwowych i spółdzielczych. Od roku 1968/69 wprowadzono naukę biologii i języka rosyjskiego oraz wyjazdowe praktyki wakacyjne w PGR z nauczycielami jako opiekunami.

W roku szkolnym 1969/70 Szkołę Przysposobienia Rolniczego przemianowano na Zasadniczą Szkołę Rolniczą, która działała do roku 1972. Od września 1972 roku powstała samodzielna jednostka – Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Upraw Polowych z internatem, który mieścił się w dawnym ośrodku zdrowia. Dokonano tego po przekazaniu z dniem 1 stycznia 1972 r., szkół przysposobienia rolniczego z Ministerstwa Oświaty do Ministerstwa Rolnictwa. Była to szkoła dla chłopców o 3 letnim kursie nauczania. Zajęcia praktyczne odbywały się w Spółdzielniach Kółek Rolniczych, Spółdzielni Motoryzacyjno-Metalowej, Państwowych Gospodarstwach Rolnych oraz w gospodarstwach indywidualnych. Do klasy pierwszej zgłosiło się 46 uczniów niejednokrotnie z odległych miejscowości bez możliwości dojazdu autobusami PKS lub własnymi środkami lokomocji, dlatego zaszła potrzeba zorganizowani internatu. W pierwszym roku jego istnienia korzystało 24 uczniów. Internat przetrwał tylko 3 lata, został zamknięty z powodu braku chętnych. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Rolnictwa z dnia 25 marca 1974 roku w sprawie dalszego usprawnienia organizacji i zarządzania oświatą powołano z dniem 1 września 1974r. Powiatową Szkołę Rolniczą – Centrum Kształcenia Rolniczego z siedzibą w Cieninie Kościelnym w gminie Słupca. Pozostałe Zasadnicze Szkoły Rolnicze powiatu słupeckiego tj. w Słupcy, Lądku, Zagórowie oraz Trzyzimowa Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Ostrowitem przekształcone zostały na filie szkoły powiatowej. Po tej reorganizacji szkołę w Zagórowie przekształcono w Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa. W roku szkolnym 1976/77 został wprowadzony drugi kierunek kształcenia – ogrodnictwo, przeznaczony głównie dla dziewcząt. W roku 1974 postanowiono również rozpocząć budowę nowego budynku dla Powiatowej Szkoły Rolniczej, ponieważ dotychczasowa Szkoła Powiatowa w Cieninie Kościelnym mieściła się w obiekcie Szkoły Podstawowej, w której nauka prowadzona była na dwie zmiany. Na siedzibę szkoły wybrano gminę Strzałkowo w odległości 6 km od siedziby powiatu Słupca 20 km od Zagórowa.

Po oddaniu nowego obiektu szkolnego we wrześniu 1976 roku Centrum Kształcenia Rolniczego przeniesiono do Strzałkowa a szkoła rolnicza w Zagórowie została filią Zespołu Szkół Rolniczych w Strzałkowie, aż do sierpnia 1990 roku. Równocześnie Zespołowi Szkół Rolniczych w Strzałkowie powierzono realizację niektórych zadań wchodzących w skład pozaszkolnej oświaty rolniczej i wyznaczono teren obejmujący miasta: Słupcę, Pyzdr, Zagórów oraz gminy: Słupca, Zagórów, Pyzdr, Strzałkowo, Lądek i Ostrowite. Do zadań realizowanych przez szkoły w ramach pozaszkolnej oświaty rolniczej należało:

  • sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad różnymi formami pozaszkolnej oświaty rolniczej,
  • współdziałanie w organizowaniu różnych form szkolenia młodzieży i dorosłych,
  • udzielanie pomocy w organizowaniu i prowadzeniu kursów traktorzystów i kombajnistów,
  • przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych dla rolników.

Zarządzeniem Wojewody Konińskiego Nr 79 z dnia 6 lipca 1990 roku przekształcono Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa w Zagórowie – filię Zespołu Szkół Rolniczych w Strzałkowie w samodzielny Zespół Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Zagórowie. Należy tu podkreślić duże zaangażowanie ówczesnego burmistrza Gminy i Miasta Zagórów pana mgr inż. Zdzisława Rybickiego, który widząc trudności lokalowe Zespołu przekazał w trwałe użytkowanie dawną łaźnię miejską, którą siłami nauczycieli i uczniów adaptowano na pracownię mechanizacji rolnictwa. Ponadto przekazał jednorodzinne mieszkanie dla nauczycieli i 64 ary ziemi ornej na działki dydaktyczne, na których pobudowano garaże na maszyny i urządzono stolarnię. W ramach współpracy z rejonem Eksploatacji Dróg Publicznych w Zagórowie został na terenie tego zakładu urządzony plac manewrowy do nauki jazdy samochodem, ciągnikiem i motocyklem. W roku 1990 w Zespole kształciło się 160 uczniów pobierających naukę na poziomie zasadniczym w Zasadniczej Szkole Rolniczej – ze specjalnością wiejskie gospodarstwo domowe i w Zasadniczej Szkole Mechanizacji Rolnictwa – ze specjalnością rolnik mechanizator.

Od roku szkolnego 1992/93 powołane zostało Liceum zawodowe o specjalności wiejskie gospodarstwo domowe – w klasie pierwszej podjęło naukę 31 uczniów. W roku szkolnym 1994/95 wprowadzono szerokoprofilową Zasadniczą Szkołę Zawodowa dla chłopców ze specjalnością operator pojazdów i maszyn rolniczych, gdzie oprócz przedmiotów ogólnych zostały wprowadzone w fizyce elementy elektrotechniki oraz przedmiot – podstawy techniki. Uległa zmianie praktyczna nauka zawodowa, z klasy I bowiem przeniesiono do II spawanie gazowe i elektryczne (ze względu na przepisy BHP) a wprowadzono naukę obróbki ręcznej i mechaniczne metali, kuźnię i blacharnię. Szkoła wykonuje w 100% limity przyjęć do klas pierwszych i cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony środowiska lokalnego. Dalszy rozwój szkoły jest ściśle związany z budową nowego obiektu szkolnego. Całkowite zakończenie tej inwestycji przewidziane jest na rok 2006, natomiast w lipcu 1999 r. został oddany budynek do zajęć lekcyjnych.

Idea budowy Zespołu Szkół Rolniczych w Zagórowie powstawała kilkakrotnie, jednak upadała ze względu na brak środków finansowych. Dopiero w roku 1992 – z inicjatywy ówczesnego burmistrza Gminy i Miasta Zagórów pana mgr inż. Zdzisława Rybickiego oraz dyrektora ZSR pana Jarosława Krasowskiego, przy poparciu wojewody konińskiego pana Marka Naglewskiego i ówczesnego senatora RP pana Eugeniusza Grzeszczaka – wystąpiono do Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z prośbą o wprowadzeni do planu inwestycyjnego na rok 1993 budowy szkoły z zapleczem warsztatowym dla ZSR w Zagórowie. Uzasadnieniem tej prośby był opis stanu budynków i zaplecza technicznego oraz deklaracja Zarządu Gminy i Miasta w postaci:

  • nieodpłatnego przekazania potrzebnej ilości ziemi pod budowę szkoły i ogródek dydaktyczny, 
  • sfinansowanie kosztów dokumentacji, 
  • dofinansowanie kosztów budowy w wysokości 100.000 PLN.

Ta inicjatywa społeczna została poparta przez podsekretarza stanu MRiGŻ dr Włodzimierza Dąbkowskiego i wprowadzona w roku 1993 od planu inwestycyjnego MRiGŻ w Warszawie. W tymże roku Zarząd Gminy i Miasta wykupił od rolników teren pod budowę, położony przy drodze Zagórów-Wrąbczyn-Pyzdr o pow. 4,86 ha i przekazał na własność ZSR w Zagórowie. Jednocześnie został ogłoszony przetarg na wykonawcę tego obiektu. Zostało nim Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Melioracyjnych – Hydrovat Konin. Mając lokalizację terenu wykonawca przystąpił do realizacji budowy. Wykonał przyłącza energetyczne i wodociągowe, dokonał niwelacji terenu, wykonał ogrodzenie i fundamenty. W roku 1994 wykonano budowę murów pierwszej kondygnacji w stanie surowym, budynku zajęć lekcyjnych. Rok później pobudowano druga kondygnację. W następnych latach wykonano dach, założono okna i wprowadzono prace instalacyjne, tynkarskie i malarskie. W sierpniu 1997 roku w drodze konkursu na dyrektora ZSR w Zagórowie został wybrany pan mgr inż. Marek Kujawa dotychczasowy nauczyciel zawodu tej szkoły. Głównym celem jego pracy – oprócz dydaktyczno-wychowawczej – staje się doprowadzenie do ukończenia budowy nowych budynków szkoły oraz otwarcie w nim nowych, bardziej atrakcyjnych i dostosowanych do potrzeb młodzieży, kierunków kształcenia. We wrześniu 1998 roku wystąpił do MRiGŻ o wyrażenie zgody na uruchomienie w roku szkolnym 1999/2000 następujących szkół: Technikum Żywienia, Liceum Agrobiznesu – dla młodzieży, Technikum Rolniczego – 3 letniego dla dorosłych po szkole zasadniczej oraz 2 letniej Szkoły Policealnej dla dorosłych – technik agrobiznesu. Zgodę taką otrzymał. Dyrektor kontynuuje starania o pozyskanie funduszy na dokończenie nowego budynku – otrzymuje na II półrocze 1998r. 300 tyś. zł, które to pozwoliły na prowadzenie prac budowlanych w okresie zimowym. Z dniem 1.01.1999 r. w wyniku reorganizacji administracyjnej organem prowadzącym szkołę zostaje starosta powiatowy, który przejmuje na siebie finansowanie naszej szkoły. Dzięki zaangażowaniu i rozumieniu sytuacji naszej szkoły starosta słupecki pan Eugeniusz Grzeszczak przyznaje fundusze inwestycyjne na dokończenie budowy budynku. Decyzja ta zostaje poparta przez Radę Powiatu oraz władze gminy i miasta Zagórów, które również przyznają z własnych funduszy dotacje na wyposażenie sal lekcyjnych. W tym momencie otworzyły się nowe perspektywy dla naszej szkoły. Zapada decyzja o wszczęciu naboru do nowych szkół. Tym samym spełnia się marzenie i cel założony przez dyrektora i nauczycieli.

W wyniku akcji reklamująco-promocyjnej, szkoła wykonuje 100% naboru do szkół istniejących i nowo otwartych. Zgłosiło się do wszystkich tych szkół 113 uczniów. W miesiącu sierpnia 1999r. siłami uczniów i nauczycieli szkoła przeprowadziła się do nowego budynku. Dnia 1 września 1999r. tj. w 42 roku jej istnienia odbyły się uroczystości otwarcia budynku i inauguracja roku szkolnego 1999/2000.