Klauzula informacyjna 

 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie, zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

2) kontakt do inspektora ochrony danych:

Sławomir Kaczorkiewicz

kontakt e-mail: iod@zszagorow.eu

lub listownie na adres korespondencyjny Administratora, tj.:

62-410 Zagórów, ul. Pyzderska 75z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych ZSOiZ Zagórów” 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom, 

4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz udzielone zgody. 

5) podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań Szkoły, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy, 

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  

  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych, 
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy: 

o dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

o osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

o osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

o dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

o dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

o osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

o przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

o Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń; 

  • prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

o przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 

o przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;  

  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

o zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

o przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.  

7) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

Inspektor Ochrony Danych [RODO]

Sławomir Kaczorkiewicz