Spotkanie upowszechniające rezultaty projektu

W celu upowszechnienia rezultatów działań realizowanych w ramach przedsięwzięcia ,,Międzynarodowa praktyka zawodowa lepszym startem w przyszłość” nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000004690, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w czerwcu 2023r. zorganizowaliśmy spotkanie upowszechniające rezultaty przedsięwzięcia dla społeczności szkolnej i lokalnej.

W dniach od 1 maja do 28 maja 2023r. 16-osobowa grupa uczniów Technikum Teleinformatycznego wraz z opiekunami: Radosławem Napierała i Sylwią Roszak, realizowała praktyki zawodowe współfinansowaną przez Unię Europejską, w ramach projektu Erasmus+. Podczas spotkania upowszechniającego projekt opowiedziano o głównych założeniach, celach i osiągniętych rezultatach przedsięwzięcia. Uczeń zaprezentował prezentację multimedialną oraz zachęcił społeczność szkolną i lokalną do udziału w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Pani Dyrektor Małgorzata Iwanicka wręczyła uczniom i opiekunom certyfikaty uczestnictwa w przedsięwzięciu. Warto nadmienić, że Projekt został w całości sfinansowany ze środków Unii Europejskiej i uczniowie nie ponosili żadnych kosztów. Przyznana kwota dofinansowania wyniosła 281 395,00 PLN

Praktyki zawodowe teleinformatyków w Grecji

Mobilność międzynarodowa uczniów technikum w ZSOiZ w Zagórowie 

Nazwa projektu: Międzynarodowa praktyka lepszym startem w przyszłość 

Uczestnicy: 16 uczniów z klas II, III i IV Technikum Teleinformatycznego 

Miejsce: Nea Mesangala – Grecja 

Czas trwania: 01.05 – 28.05.2023r 

Realizacja programu trwała od 1 V 2023 do 28 V 2023 i odbywała się na terenie Riwiery Olimpijskiej w Grecji. W programie wzięło udział 16 osób z klas teleinformatycznych wraz z opiekunami. Codzienne zajęcia z informatyki, robotyki, programowania realizowane były na terenie ośrodka wypoczynkowego Nea Mesangala. Oprócz obowiązkowych punktów programu zwiedzaliśmy najbliższą i tę nieco dalszą okolicę. A było czym się napawać, bo „nasza miejscowość” jest malowniczo położona między morzem Egejskim a Olimpem. Zobaczyliśmy słynne Meteory, wyspę Skiatos a także miejscowość Litochoro, Leptokaria, Platamonas. Byliśmy w urokliwym Starym Pantaleimon, a także wąwozie Eneas i Neromilos w Masywie Olimpijskim. Dodatkowo sumiennie uczyliśmy się języka greckiego (w wersji użytkowej) oraz znanego tańca sirtaki….. 

Spotkanie z dzielnicowym aspirantem sztabowym Pawłem Ławniczakiem

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas pobytu w Grecji w ramach projektów Erasmus+, to kluczowe zadanie szkoły. Różnorodność zagrożeń związanych z podróżą i pobytem za granicą jest liczna, a świadomość młodzieży szkolnej związanej z tym tematem nie zawsze ugruntowana. W związku z zapewnieniem bezpiecznego wyjazdu i pobytu w Grecji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Teleinformatycznego zostało zorganizowane spotkanie ze starszym dzielnicowym aspirantem sztabowym Pawłem Ławniczakiem. Podczas prelekcji młodzież została zapoznana z zagrożeniami dla zdrowia i życia (handel ludźmi), zagrożeniami towarzyszącymi przemieszczaniu się, a także kradzieżą bagażu, pieniędzy, utratą dokumentów czy odpowiedzialnością karną. Uczestnicy projektu zostali również zapoznani z regulaminem i obowiązkami związanymi z odbywaniem praktyk.

Wyniki rekrutacji uzupełniającej do projektu “Międzynarodowa praktyka zawodowa lepszym startem w przyszłość” w Grecji

Dnia 21 lutego 2023 roku Komisja Rekrutacyjna rozpatrzyła zgłoszenia uczniów chętnych do projektu w Grecji. Lista osób zakwalifikowanych do projektu.


Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające (II nabór) dla uczniów Technikum Teleinformatycznego

W związku z trwającą rekrutacją uczestników na praktyki zawodowe w Grecji w ramach projektu “Międzynarodowa praktyka zawodowa lepszym startem w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską, informujemy iż postępowanie rekrutacyjne (pisemny test kompetencji językowych z języka angielskiego i Grecji oraz rozmowa rekrutacyjna) zostanie przeprowadzone we wtorek tj. 21.02.2023r. o godz. 14.15 w bibliotece.


Rekrutacja uzupełniająca (II nabór) do programu Erasmus +!

Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy do udziału w rekrutacji uzupełniającej (II nabór) na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ dla uczniów Technikum Teleinformatycznego współfinansowanego przez Unię Europejską. Uczniowie Technikum Teleinformatycznego chętni do odbycia praktyki zawodowej w Grecji mogą składać dokumenty do biblioteki w nieprzekraczalnym terminie do 20.02.2023r. Praktyki zawodowe odbyte w Grecji będą obejmowały część zakresu materiału nauczania z przedmiotów: praktyka zawodowa, obowiązującego w danym zawodzie.

 W celu zgłoszenia się do projektu należy złożyć następujące dokumenty:

CV

List motywacyjny

OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ LEKARSKICH (do pobrania)

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH (do pobrania)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Kryteria oceny

O zakwalifikowaniu ucznia do udziału w projekcie decyduje spełnienie kryteriów formalnych i merytorycznych. Podstawą kwalifikacji ucznia jest suma punktów otrzymanych za:

Średnią ocen z I półrocza w roku szkolnym 2022/2023. 

średnia 5,0 – 6,0 = 5 pkt

średnia 4,5 – 4,99 = 4 pkt

średnia 4,0 – 4,49 = 3 pkt

średnia 3,5 – 3,99 = 2 pkt

średnia 3,0 – 3,49 = 1 pkt

poniżej 3,0 = 0 pkt

Ocena z zachowania I półrocza w roku szkolnym 2022/2023

wzorowe –  4 pkt 

bardzo dobre – 3 pkt

dobre – 2 pkt

poprawne – 1 pkt

Frekwencja  na zajęciach I półrocza w roku szkolnym 2022/2023

95% – 100 % = 5 pkt

90% – 94,9% = 4 pkt

85% – 89,9 % = 3 pkt

80% – 84,9% = 2 pkt

75% – 79,9 % = 1 pkt

poniżej 75% = 0 pkt

Sytuacja rodzinna

Uczeń wychowujący się z jednym rodzicem – 1 pkt

Uczeń wychowujący się bez rodziców – 2 pkt

Dochód brutto na jednego członka rodziny (na podstawie Oświadczenia o wysokości dochodów)

najniższy próg dochodów do 600zł – 5 pkt

średni próg dochodów od 601 zł do 1 999 zł  – 3 pkt      

najwyższy próg dochodów od 2 000 zł i powyżej – 1 pkt

Laureat / Finalista olimpiady, konkursu na poziomie powiatowym i wyższym oraz osiągnięcia w zawodach sportowych

Udział indywidualny –  2 pkt

Udział grupowy –  1 pkt

Uczestnictwo w zespole projektowym (zaangażowanie)  –  max 2 pkt

Czy byłeś / byłaś kiedykolwiek za granicą?

Nie – 2 pkt

Tak – 0 pkt

Test pisemny z języka angielskiego – 10pkt

Test praktyczny z zagadnień turystycznych – 10pkt

Rozmowa kwalifikacyjna – 10pkt

Do projektu wybrani zostaną uczniowie z najwyższą ilością punktów.

W projekcie zostanie stworzona lista rezerwowa na wypadek, gdyby ktoś z pierwotnie wybranych uczestników z przyczyn losowych nie mógł wziąć udziału w projekcie.

Lista zakwalifikowanych uczestników do projektu oraz lista rezerwowa zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły, zakodowana za pomocą nr PESEL oraz w klasach przystępujących do projektu. Z przebiegu rekrutacji i uzyskania wyników zostanie sporządzony protokół.

Komisja Rekrutacyjna


Lista osób zakwalifikowanych do projektu “Międzynarodowa praktyka zawodowa lepszym startem w przyszłość” w Grecji

Dnia 14 lutego 2023 roku Komisja Rekrutacyjna rozpatrzyła zgłoszenia uczniów chętnych do odbycia praktyk zawodowych w Grecji. Rekrutacja prowadzona była na – wyjazd technikum teleinformatycznego

 Lista osób zakwalifikowanych do projektu:


Postępowanie rekrutacyjne dla uczniów technikum

Informujemy, że 10.02.2023r. w bibliotece o godz. 9.30 odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów do projektu Erasmus+ “Międzynarodowa praktyka zawodowa lepszym startem w przyszłość”


Rekrutacja na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie ogłasza rekrutację na praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus+

ZASADY REKRUTACJI DO ODBYCIA PRAKTYK ZAWODOWYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Informujemy, że uczniowie Technikum Teleinformatycznego chętni do odbycia praktyki zawodowej w Grecji mogą składać zgłoszenia do sekretariatu w nieprzekraczalnym terminie do 03.02.2023r. Praktyki zawodowe odbyte w Grecji będą obejmowały część zakresu materiału nauczania z przedmiotów: praktyka zawodowa, obowiązującego w danym zawodzie.

 W celu zgłoszenia się do projektu należy złożyć następujące dokumenty:

CV

List motywacyjny

OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ LEKARSKICH (do pobrania)

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH (do pobrania)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Kryteria oceny

O zakwalifikowaniu ucznia do udziału w projekcie decyduje spełnienie kryteriów formalnych i merytorycznych. Podstawą kwalifikacji ucznia jest suma punktów otrzymanych za:

Średnią ocen z I półrocza w roku szkolnym 2022/2023. 

średnia 5,0 – 6,0 = 5 pkt

średnia 4,5 – 4,99 = 4 pkt

średnia 4,0 – 4,49 = 3 pkt

średnia 3,5 – 3,99 = 2 pkt

średnia 3,0 – 3,49 = 1 pkt

poniżej 3,0 = 0 pkt

Ocena z zachowania I półrocza w roku szkolnym 2022/2023

wzorowe –  4 pkt 

bardzo dobre – 3 pkt

dobre – 2 pkt

poprawne – 1 pkt

Frekwencja  na zajęciach I półrocza w roku szkolnym 2022/2023

95% – 100 % = 5 pkt

90% – 94,9% = 4 pkt

85% – 89,9 % = 3 pkt

80% – 84,9% = 2 pkt

75% – 79,9 % = 1 pkt

poniżej 75% = 0 pkt

Sytuacja rodzinna

Uczeń wychowujący się z jednym rodzicem – 1 pkt

Uczeń wychowujący się bez rodziców – 2 pkt

Dochód brutto na jednego członka rodziny (na podstawie Oświadczenia o wysokości dochodów)

najniższy próg dochodów do 600zł – 5 pkt

średni próg dochodów od 601 zł do 1 999 zł  – 3 pkt      

najwyższy próg dochodów od 2 000 zł i powyżej – 1 pkt

Laureat / Finalista olimpiady, konkursu na poziomie powiatowym i wyższym oraz osiągnięcia w zawodach sportowych

Udział indywidualny –  2 pkt

Udział grupowy –  1 pkt

Uczestnictwo w zespole projektowym (zaangażowanie)  –  max 2 pkt

Czy byłeś / byłaś kiedykolwiek za granicą?

Nie – 2 pkt

Tak – 0 pkt

Test pisemny z języka angielskiego – 10pkt

Test praktyczny z zagadnień turystycznych – 10pkt

Rozmowa kwalifikacyjna

Do projektu wybrani zostaną uczniowie z najwyższą ilością punktów.

W projekcie zostanie stworzona lista rezerwowa na wypadek, gdyby ktoś z pierwotnie wybranych uczestników z przyczyn losowych nie mógł wziąć udziału w projekcie.

Lista zakwalifikowanych uczestników do projektu oraz lista rezerwowa zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły, zakodowana za pomocą nr PESEL oraz w klasach przystępujących do projektu. Z przebiegu rekrutacji i uzyskania wyników zostanie sporządzony protokół.

Komisja Rekrutacyjna

Spotkanie upowszechniające rezultaty projektu

W celu upowszechnienia rezultatów działań realizowanych w ramach przedsięwzięcia ,,Międzynarodowa praktyka zawodowa lepszym startem w przyszłość” nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000004690, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, 28 listopada 2022 r. zorganizowaliśmy spotkanie upowszechniające rezultaty przedsięwzięcia dla społeczności szkolnej i lokalnej.

W dniach od 12 WRZEŚNIA do 6 października 2022r. 24-osobowa grupa uczniów Technikum Organizacji Turystyki wraz z opiekunami: wicedyrektorem Wiolettą Woźną i Jackiem Przydrygą, realizowała praktyki zawodowe współfinansowaną przez Unię Europejską, w ramach projektu Erasmus+.

Podczas spotkania upowszechniającego projekt Kacper Sobieraj z klasy IV klasy technikum opowiedział o głównych założeniach, celach i osiągniętych rezultatach przedsięwzięcia. Uczeń zaprezentował prezentację multimedialną oraz zachęcił społeczność szkolną i lokalną do udziału w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Pani Dyrektor Małgorzata Iwanicka wręczyła uczniom i opiekunom certyfikaty uczestnictwa w przedsięwzięciu.

Warto nadmienić, że Projekt został w całości sfinansowany ze środków Unii Europejskiej i uczniowie nie ponosili żadnych kosztów. Przyznana kwota dofinansowania wyniosła 281 395,00 PLN.


Praktyki w słonecznej Grecji

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie po raz kolejny wyjechali na zagraniczne praktyki zawodowe do Grecji w ramach projektu Erasmus + Szkoła ponownie otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu dzięki temu kolejny rocznik młodzieży miał możliwość realizowania praktyk zawodowych w greckich hotelach i organizacji turystycznej. W ten sposób mieli możliwość kształcenia nie tylko umiejętności zawodowych, ale również zdobywali cenne doświadczenia, doskonalili kompetencje językowe i międzykulturowe. Oprócz praktyk w hotelach i restauracji uczestniczyli w różnego rodzaju kursach np. kurs baristyczny, pieczenia pizzy, tańca greckiego, animacji czasu wolnego. Samodzielnie przygotowywali wycieczkę pod hasłem “Jak zostać pilotem wycieczek”. Atrakcyjne było także zakwaterowanie w hotelu Golden Sun – Nea Mesagkala oraz hotelu Cronwell Platamon turystycznych miejscowościach położonych w południowej części Riwiery Olimpijskiej. Z jednej strony roztaczał się tam piękny widok na mityczną górę Olimp, a z drugiej na Morze Egejskie. Miesiąc spędzony w słonecznej Grecji to świetna okazja, aby rozwinąć swoje umiejętności, zdobyć cenną wiedzę i doświadczenie. W czasie wolnym od stażu, młodzież realizowała program edukacyjno – kulturowy, który zakładał udział w wycieczkach oraz animację czasu wolnego. Była to okazja, aby zwiedzić Grecję i poznać jej kulturę i historię od środka np. całodniowy rejs po Morzu Egejskim na wyspę Skiatos czy wycieczka na Meteory, gdzie mieli okazję zobaczyć najbardziej malownicze formacje skalne na świecie, na których „zawieszone są” prawosławne klasztory. Innego dnia mieli okazję zobaczyć Thesaloniki ze starożytną agorą i pomnikiem Arystotelesa. W trakcie wyjazdu młodzież poznawała atrakcje turystyczne regionu: Zamek Platamonas – pamiętający czasy wypraw krzyżowych, malowniczo położone miasteczko Stary Plantaleimonas, a także Wąwóz Enipeas z Wanną Afrodyty. Opiekę nad uczniami w trakcie całego pobytu sprawowali wicedyrektor Wioletta Woźna oraz nauczyciel wychowania fizycznego Jacek Przydryga.


Uczniowie na praktykach zawodowych w Grecji

Mobilność zawodowa uczniów Technikum Organizacji Turystyki w ZSOiZ w Zagórowie

Nazwa projektu : Międzynarodowa praktyka zawodowa lepszym startem w przyszłość

Uczestnicy: 24 uczniów z klas  III, IV  Technikum Organizacji Turystyki

Miejsce praktyk: Nea Mesangala, Grecja

Czas trwania stażu: 12.09 – 07.10.2022r.

Na miesięczne praktyki zawodowe do Nea Mesangala w Grecji poleciała grupa uczniów z Technikum Organizacji Turystyki. Komisja rekrutacyjna wybrała 24 osoby. Młodzież musiała napisać list motywacyjny, CV oraz rozwiązać testy z języka angielskiego i krajoznawstwa. Brana była również pod uwagę sytuacja materialna wychowanka.

Z przyznanych środków unijnych opłacone zostaną: zakwaterowanie, wyżywienie, przelot samolotem, ubezpieczenie, kursy doszkalające, praktyki zawodowe i wycieczki krajoznawcze. Uczniowie otrzymają również „kieszonkowe”. Wychowankom towarzyszy 2 opiekunów- wicedyrektor – p. Wioletta Woźna i nauczyciel wychowania fizycznego p. Jacek Przydryga. Nad prawidłową realizacją praktyk czuwa p. Sylwia Roszak- koordynator projektu.

Głównym celem praktyki zagranicznej jest wyrobienie w uczestnikach projektu umiejętności adoptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich oraz doskonalenie umiejętności zawodowych zgodnie z najnowocześniejszymi standardami w sektorze usług turystycznych.

red. Sylwia Roszak

Uczniowie technikum wraz z opiekunami przed hotelem Golden Sun

Spotkanie z dzielnicowym aspirantem sztabowym Pawłem Ławniczakiem

Dbałość o bezpieczeństwo uczniów wyjeżdżających w ramach programów: Erasmus+ oraz Ponadnarodowa Mobilność, to ważny aspekt pracy naszej szkoły. By przybliżyć uczniom zagrożenia, jakie mogą napotkać w czasie podróży, zorganizowane zostało spotkanie z dzielnicowym.

Podczas spotkania, zaprzyjaźniony ze szkołą, aspirant sztabowy Paweł Ławniczak przybliżył młodzieży zagrożenia, jakie może ona napotkać podczas podróży. Poruszone zostały aspekty związane z zasadami zachowania na lotnisku, podczas nawiązywania przygodnych znajomości, a także odpowiedzialności za niewłaściwe zachowanie. Poruszona została również tematyka handlu ludźmi. Na zakończenie młodzież otrzymała ulotki informacyjne z opisem postępowania w sytuacji zagrożenia

red. Jolanta Suszka

Uczniowie technikum i liceum – uczestnicy projektów Erasmus+ i Ponadnarodowa mobilność

Lista osób zakwalifikowanych do projektu “Międzynarodowa praktyka zawodowa lepszym startem w przyszłość” w Grecji

Dnia 6 kwietnia 2022 roku Komisja Rekrutacyjna rozpatrzyła zgłoszenia uczniów chętnych do odbycia praktyk zawodowych w Grecji. Rekrutacja prowadzona była na – wyjazd technikum organizacji turystyki

Z pośród 27 chętnych wybrano 23 osoby. Na podstawie złożonych dokumentów wyłoniona została również lista rezerwowa.

 Lista osób zakwalifikowanych do projektu:

PESEL                   PKT
1.03241109891       43,5
2.03310408724      43
3.03253007020        41,5
4.04231406253        41,5
5.03231402085       40
6.03310408748        39,5
7.03320903701       37
8.04320906541        36,5
9.03291004344       36
10.05210806042       36
 11.04242404817       35
 12.05292405414       35
 13.04280401001        34,5
 14.04220408064        34,5
 15.04270602098       34
 16.05310808375        33,5
17. 04240902423   33
18.05231208029     33
19.0525170354032,5
20.0528040204732
21.0328310292631
22. 0325260108930,5
23.0421160079230

 Lista rezerwowa:                                                            

 PESEL
03251703683
 04290203246
 06261808588
03282003815

  Komisja Rekrutacyjna


Rozmowa kwalifikacyjna Erasmus+

Informujemy, że 05/06. 04.2022r. w bibliotece o godz. 12.30 odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów do projektu Erasmus+ “Międzynarodowa praktyka zawodowa lepszym startem w przyszłość”


Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie ogłasza rekrutację na praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus+

ZASADY REKRUTACJI DO ODBYCIA PRAKTYK ZAWODOWYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie ogłasza rekrutację na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ finansowanego przez FRSE. Informujemy, że od 14 lutego do 25 lutego 2022 roku uczniowie klas 2 i 3 Technikum Organizacji Turystyki chętni do odbycia praktyki zawodowej w Grecji mogą składać zgłoszenia do sekretariatu. Praktyki zawodowe odbyte w Grecji będą obejmowały część zakresu materiału nauczania z przedmiotów: praktyka zawodowa, obowiązującego w danym zawodzie.

 W celu zgłoszenia się do projektu należy złożyć następujące dokumenty:

CV

List motywacyjny

OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ LEKARSKICH (do pobrania)

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH (do pobrania)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Kryteria oceny

O zakwalifikowaniu ucznia do udziału w projekcie decyduje spełnienie kryteriów formalnych i merytorycznych. Podstawą kwalifikacji ucznia jest suma punktów otrzymanych za:

Średnią ocen z I półrocza w roku szkolnym 2021/2022. 

średnia 5,0 – 6,0 = 5 pkt

średnia 4,5 – 4,99 = 4 pkt

średnia 4,0 – 4,49 = 3 pkt

średnia 3,5 – 3,99 = 2 pkt

średnia 3,0 – 3,49 = 1 pkt

poniżej 3,0 = 0 pkt

Ocena z zachowania I półrocza w roku szkolnym 2021/2022

wzorowe –  4 pkt 

bardzo dobre – 3 pkt

dobre – 2 pkt

poprawne – 1 pkt

Frekwencja  na zajęciach I półrocza w roku szkolnym 2021/2022

95% – 100 % = 5 pkt

90% – 94,9% = 4 pkt

85% – 89,9 % = 3 pkt

80% – 84,9% = 2 pkt

75% – 79,9 % = 1 pkt

poniżej 75% = 0 pkt

Sytuacja rodzinna

Uczeń wychowujący się z jednym rodzicem – 1 pkt

Uczeń wychowujący się bez rodziców – 2 pkt

Dochód netto na jednego członka rodziny (na podstawie Oświadczenia o wysokości dochodów)

najniższy próg dochodów do 600zł – 5 pkt

średni próg dochodów od 601 zł do 1 999 zł  – 3 pkt      

najwyższy próg dochodów od 2 000 zł i powyżej – 1 pkt

Laureat / Finalista olimpiady, konkursu na poziomie powiatowym i wyższym oraz osiągnięcia w zawodach sportowych

Udział indywidualny –  2 pkt

Udział grupowy –  1 pkt

Uczestnictwo w zespole projektowym (zaangażowanie)  –  max 2 pkt

Czy byłeś / byłaś kiedykolwiek za granicą?

Nie – 2 pkt

Tak – 0 pkt

Test pisemny z języka angielskiego – 10pkt

Test praktyczny z zagadnień turystycznych – 10pkt

Rozmowa kwalifikacyjna

Do projektu wybrani zostaną uczniowie z najwyższą ilością punktów.

W projekcie zostanie stworzona lista rezerwowa na wypadek, gdyby ktoś z pierwotnie wybranych uczestników z przyczyn losowych nie mógł wziąć udziału w projekcie.

Lista zakwalifikowanych uczestników do projektu oraz lista rezerwowa zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły, zakodowana za pomocą nr PESEL oraz w klasach przystępujących do projektu. Z przebiegu rekrutacji i uzyskania wyników zostanie sporządzony protokół.

Komisja Rekrutacyjna


Uczniowie Technikum pojadą do Grecji

Międzynarodowa praktyka lepszym startem w przyszłość – to tytuł nowego projektu unijnego w ramach programu ERASMUS+, w którym już po wakacjach wezmą udział uczniowie technikum z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie.

Projekt, który zaplanowano w tym roku, obejmuje czterotygodniowe praktyki zawodowe w Grecji dla młodzieży kształcącej się w zawodzie technik organizacji turystyki. Całkowity koszt projektu to 63 235 euro.