W lutym 2018 roku złożono projekt dotyczący wyjazdu młodzieży oddziału Technikum Obsługi Turystycznej oraz Technikum Teleinformatycznego na 4- tygodniowe praktyki zagraniczne. Po złożeniu wniosku o dotacje ze środków unijnych, okazało się, że projekt pomyślnie przeszedł weryfikację i po selekcji zgłoszeń z całej Polski, dokonanej przez FRSE, nasi uczniowie mogli wyjechać na praktyki do Grecji.

Spośród 52 uczniów, którzy zgłosili się do wyjazdów, komisja rekrutacyjna wybrała 40. Aplikujący musieli napisać list motywacyjny, CV oraz rozwiązać testy z języka angielskiego i krajoznawstwa. Brana była również pod uwagę sytuacja materialna wychowanka i opinia wychowawcy.

Na realizację projektu wybrana została Grecja ze względu na to, iż jest to jedna z najpopularniejszych destynacji w Europie i kraj ten szczyci się bardzo dobrze rozbudowaną bazą turystyczną.

Podopieczni przed każdym wyjazdem wzięli udział w szkoleniach z języka angielskiego i krajoznawstwa, a także odbyli kurs pedagogiczny, podczas którego zostali zapoznani z zagrożeniami i technikami radzenia sobie w sytuacjach stresowych. W Grecji młodzież wzięła również udział w kursie języka greckiego, który zaplanowano w pierwszym tygodniu pobytu. Odbyła się również wycieczki krajoznawcze do Aten, Litochoro, Leptokaria, Platamonas i Skiotyny na Święto Kasztana. W ramach przygotowania kulturowego uczestnicy projektu zwiedzili słynne Meteory, wyspę Skiatos, urokliwy Stary Pantaleimon, wąwóz Eneas i Neromilos w Masywie Olimpijskim oraz mieli okazję zobaczyć produkcję słynnej greckiej fety  i tłoczenie oliwy z oliwek. Z przyznanych środków unijnych opłacone zostały: zakwaterowanie, przelot samolotem, ubezpieczenie, kursy doszkalające. Uczniowie otrzymali pieniądze na wyżywienie i „kieszonkowe”.

Wychowankom towarzyszyło łącznie 3 opiekunów – W.Woźna, K.Bartłomiejczak, I. Kałużna

Nad prawidłową realizacją projektu czuwała Sylwia Roszak- koordynator projektu.

Podczas wyjazdu uczniowie funkcjonowali w wielojęzycznym i wielokulturowym środowisku zarówno w warunkach życia codziennego , jak i życia zawodowego. Mieli szansę lepiej zrozumieć zasady tworzenia się europejskiego społeczeństwa obywatelskiego i uczestnictwa w nim. Nauczyli się samodzielnie podejmować decyzje, być odpowiedzialnym i godnym zaufania.

W ramach projektu uczniowie Technikum Obsługi Turystycznej zdobyli wiedzę z zakresu architektury , sztuki , literatury regionu, hotelowych systemów rezerwacyjnych, historii Europy ze szczególnym uwzględnieniem Grecji ,słownictwa zawodowego w ramach języka obcego. Nabyli oni również umiejętności z zakresu prowadzenia kompleksowej obsługi wycieczek turystycznych, wyjazdów zagranicznych, sympozjów, konferencji, opracowywania projektów produktów turystycznych dla klienta krajowego i zagranicznego w języku angielski na podstawie zlecenia, przygotowywania ofert i imprez w zależności od rodzaju zlecenia, sporządzania kalkulacji imprezy turystycznej , w języku angielskim w zależności od standardu świadczeń , liczby uczestników i terminu realizacji, opracowywania programów imprez turystycznych w języku angielskim z uwzględnieniem preferencji zleceniodawcy, dobierania usługodawców poszczególnych elementów przygotowywanej imprezy na podstawie ofert z wykorzystaniem różnych źródeł informacji, praktycznej obsługa klienta, wdrożenia w nowoczesny system organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym.

W ramach projektu uczniowie Technikum Teleinformatycznego zdobyli wiedzę i umiejętności z zakresu: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania, wykonywania oraz konfigurowania sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, administrowanie sieciami teleinformatycznymi, transmitowania danych w sieci, konfigurowania i eksploatowania urządzeń i usług sieciowych, wykonywania pomiarów elektrycznych i elektronicznych, konfigurowania i eksploatowania urządzeń teletransmisyjnych, administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi, projektowania i montażu lokalnych sieci komputerowych, konfigurowania i pomiaru systemów i sieci transmisyjnych, instalowania i utrzymania głosowych urządzeń abonenckich, porozumiewania się w języku angielskim w stopniu zapewniającym efektywne wykonywanie czynności zawodowych.

Głównym celem praktyki zagranicznej było wyrobienie w uczestnikach projektu umiejętności adoptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich oraz doskonalenie umiejętności zawodowych zgodnie z najnowocześniejszymi standardami w sektorze usług turystycznych i teleinformatycznych.

Praktyka zagraniczna stała się doskonałą lekcją samodzielności i odpowiedzialności. Uczniowie zdobyli wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz niezbędne doświadczenie. Nauczyli się wielu przydatnych umiejętności związanych z pracą technika obsługi turystycznej oraz technika teleinformatyka. Systematyczna praca i pokonywanie trudności życia codziennego, nauczyła ich szacunku do wszystkich pracujących.

Podczas wyjazdu zagranicznego młodzież miała nie tylko możliwość zweryfikowania i poszerzenia wiedzy fachowej z zakresu przygotowania zawodowego, sprawdzenia w praktyce posiadanych umiejętności językowych i poprawę kompetencji językowych, ale również naukę funkcjonowania w wielokulturowej i wielojęzykowej społeczności. Podczas wykonywania codziennych czynności uczestnicy projektu doskonalili w praktyce umiejętności społeczne: porozumiewali się ze sobą oraz współpracownikami, planowali ciekawe zajęcia terenowe, wycieczki krajoznawcze, planowali budżet, robili zakupy, przygotowywali posiłki uczyli się wzajemnie umiejętności kulinarnych, wymieniali się spostrzeżeniami, informacjami, nowym słownictwem, wiedzą z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, poznawali ciekawe miejsca oraz wspierali się w sytuacjach trudnych.

Uwieńczeniem praktyk było uzyskanie zaświadczenia z firmy przyjmującej, certyfikatu językowego, oraz certyfikatu Europass Mobilność.

ERASMUS + „Moja praktyka startem w przyszłość”

Nr projektu: 2018-1-PL01-KA102-049355