Nazwa projektu: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów technikum na praktykach 

Uczestnicy: 16 uczniów z klas III, IV Technikum Teleinformatycznego 

Miejsce praktyk: Platamonas, Grecja 

Czas trwania stażu: 17.10 – 11.11.2023r. 

Realizacja programu trwała od 17 X 2023 do 11 XI 2023 i odbywała się na terenie Riwiery Olimpijskiej w Grecji. W programie wzięło udział 16 osób z klas teleinformatycznych wraz z opiekunami. Codzienne zajęcia z informatyki, robotyki, programowania realizowane były na terenie ośrodka wypoczynkowego Platamonas i Leptokaria. Oprócz obowiązkowych punktów programu zwiedzaliśmy najbliższą i tę nieco dalszą okolicę. A było czym się napawać, bo „nasza miejscowość” jest malowniczo położona między morzem Egejskim a Olimpem. Zobaczyliśmy słynne Meteory, wyspę Skiatos a także miejscowość Litochoro, Leptokaria, Platamonas. Byliśmy w urokliwym Starym Pantaleimon, a także wąwozie Eneas w Masywie Olimpijskim. Dodatkowo sumiennie uczyliśmy się języka greckiego (w wersji użytkowej) oraz znanego tańca sirtaki…

Nazwa projektu: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów technikum na praktykach 

Uczestnicy: 16 uczniów z klas III, IV Technikum Teleinformatycznego 

Miejsce praktyk: Platamonas, Grecja 

Czas trwania stażu: 17.10 – 11.11.2023r. 

Na miesięczne praktyki zawodowe do Platamonas w Grecji poleciała grupa uczniów z Technikum Teleinformatycznego. Komisja rekrutacyjna wybrała 16 osób. Młodzież musiała napisać list motywacyjny, CV oraz rozwiązać testy z języka angielskiego i krajoznawstwa. Brana była również pod uwagę sytuacja materialna wychowanka

Z przyznanych środków unijnych opłacone zostaną: zakwaterowanie, wyżywienie, przelot samolotem, ubezpieczenie, kursy doszkalające, praktyki zawodowe i wycieczki krajoznawcze. Uczniowie otrzymali również „kieszonkowe”. Wychowankom towarzyszy 2 opiekunów – wicedyrektor p. Adam Wojtczak i koordynator projektu p. Sylwia Roszak, która czuwa nad prawidłową realizacją praktyk. 

Głównym celem praktyki zagranicznej jest wyrobienie w uczestnikach projektu umiejętności adoptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich oraz doskonalenie umiejętności zawodowych zgodnie z najnowocześniejszymi standardami w sektorze usług teleinformatycznych. 

red. Sylwia Roszak 

Dbałość o bezpieczeństwo uczniów wyjeżdżających w ramach programu Erasmus+, to ważny aspekt pracy naszej szkoły. W celu uświadomienia uczniom zagrożeń, jakie mogą napotkać w czasie podróży, zorganizowane zostało dla uczniów biorących udział w projekcie spotkanie z dzielnicowym, aspirantem sztabowym Pawłem Ławniczakiem. W czasie trwania prelekcji poruszone zostały aspekty związane z zasadami zachowania na lotnisku, podczas nawiązywania przygodnych znajomości, a także odpowiedzialności za niewłaściwe zachowanie. Poruszona została również tematyka handlu ludźmi. Na zakończenie młodzież otrzymała ulotki informacyjne z opisem postępowania w sytuacji zagrożenia.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu “Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów technikum na praktykach” w Grecji

Dnia 21 marca 2023 roku Komisja Rekrutacyjna rozpatrzyła zgłoszenia uczniów chętnych do odbycia praktyk zawodowych w Grecji. Rekrutacja prowadzona była na – wyjazd technikum teleinformatycznego

 Lista osób zakwalifikowanych do projektu:

Postępowanie rekrutacyjne dla uczniów Technikum Teleinformatycznego

W związku z trwającą rekrutacją uczestników na praktyki zawodowe w Grecji (wrzesień 2023) w ramach projektu “Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów technikum na praktykach” współfinansowanego przez Unię Europejską, informujemy iż postępowanie rekrutacyjne (pisemny test kompetencji językowych z języka angielskiego i Grecji oraz rozmowa rekrutacyjna) zostanie przeprowadzone we wtorek tj. 21.03.2023r. o godz. 14.15 w sali 212.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie ogłasza rekrutację na praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus+

ZASADY REKRUTACJI DO ODBYCIA PRAKTYK ZAWODOWYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Informujemy, że uczniowie Technikum Teleinformatycznego chętni do odbycia praktyki zawodowej w Grecji mogą składać zgłoszenia do biblioteki w nieprzekraczalnym terminie do 13.03.2023r. Praktyki zawodowe odbyte w Grecji będą obejmowały część zakresu materiału nauczania z przedmiotów: praktyka zawodowa, obowiązującego w danym zawodzie.

 W celu zgłoszenia się do projektu należy złożyć następujące dokumenty:

CV

List motywacyjny

OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ LEKARSKICH (do pobrania)

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH (do pobrania)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Kryteria oceny

O zakwalifikowaniu ucznia do udziału w projekcie decyduje spełnienie kryteriów formalnych i merytorycznych. Podstawą kwalifikacji ucznia jest suma punktów otrzymanych za:

Średnią ocen z I półrocza w roku szkolnym 2022/2023. 

średnia 5,0 – 6,0 = 5 pkt

średnia 4,5 – 4,99 = 4 pkt

średnia 4,0 – 4,49 = 3 pkt

średnia 3,5 – 3,99 = 2 pkt

średnia 3,0 – 3,49 = 1 pkt

poniżej 3,0 = 0 pkt

Ocena z zachowania I półrocza w roku szkolnym 2022/2023

wzorowe –  4 pkt 

bardzo dobre – 3 pkt

dobre – 2 pkt

poprawne – 1 pkt

Frekwencja  na zajęciach I półrocza w roku szkolnym 2022/2023

95% – 100 % = 5 pkt

90% – 94,9% = 4 pkt

85% – 89,9 % = 3 pkt

80% – 84,9% = 2 pkt

75% – 79,9 % = 1 pkt

poniżej 75% = 0 pkt

Sytuacja rodzinna

Uczeń wychowujący się z jednym rodzicem – 1 pkt

Uczeń wychowujący się bez rodziców – 2 pkt

Dochód brutto na jednego członka rodziny (na podstawie Oświadczenia o wysokości dochodów)

najniższy próg dochodów do 600zł – 5 pkt

średni próg dochodów od 601 zł do 1 999 zł  – 3 pkt      

najwyższy próg dochodów od 2 000 zł i powyżej – 1 pkt

Laureat / Finalista olimpiady, konkursu na poziomie powiatowym i wyższym oraz osiągnięcia w zawodach sportowych

Udział indywidualny –  2 pkt

Udział grupowy –  1 pkt

Uczestnictwo w zespole projektowym (zaangażowanie)  –  max 2 pkt

Czy byłeś / byłaś kiedykolwiek za granicą?

Nie – 2 pkt

Tak – 0 pkt

Test pisemny z języka angielskiego – 10pkt

Test praktyczny z zagadnień turystycznych – 10pkt

Rozmowa kwalifikacyjna – 10pkt

Do projektu wybrani zostaną uczniowie z najwyższą ilością punktów.

W projekcie zostanie stworzona lista rezerwowa na wypadek, gdyby ktoś z pierwotnie wybranych uczestników z przyczyn losowych nie mógł wziąć udziału w projekcie.

Lista zakwalifikowanych uczestników do projektu oraz lista rezerwowa zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły, zakodowana za pomocą nr PESEL oraz w klasach przystępujących do projektu. Z przebiegu rekrutacji i uzyskania wyników zostanie sporządzony protokół.

Komisja Rekrutacyjna