Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

 

Zawód: rolnik

 

Zakres kursu:

 • produkcja roślinna
 • produkcja zwierzęca
 • mechanizacja rolnictwa
 • nauka jazdy ciągnikiem (kat. T)

 

Czas trwania kursu: 2, 3 semestry

Formy zajęć: zaoczne

Uczestnicy kursu: osoby pełnoletnie

 

KURS BEZPŁATNY

 

Korzyści:

 • ukończenie kursu umożliwia prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego,
 • możliwość pozyskiwania różnorodnych środków unijnych,
 • uzyskanie wymaganych kwalifikacji do przejmowania gospodarstw rolnych,
 • otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji R3 – Prowadzenie produkcji rolniczej (podstawa do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikację zawodową w zakresie kwalifikacji R3 – Prowadzenie produkcji rolniczej),
 • otrzymanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację zawodową w zakresie kwalifikacji R3 – Prowadzenie produkcji rolniczej po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację,
 • otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie rolnik na podstawie:
  • świadectwa potwierdzającego kwalifikację zawodową w zakresie kwalifikacji R3 – Prowadzenie produkcji rolniczej,
  • świadectwa potwierdzającego wykształcenie ogólne, przynajmniej zasadnicze zawodowe.

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są pozaszkolną formą kształcenia skierowaną do osób dorosłych, zainteresowanych przekwalifikowaniem się bądź zdobyciem nowego zawodu.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie prowadzi nabór na kurs kwalifikacyjny dla dorosłych w kwalifikacji R.3 „Prowadzenie produkcji rolniczej”

Kształcenie jest zorganizowane w formie weekendowej i trwa 2 semestry. Po zdaniu egzaminów państwowych można uzyskać zawód: rolnik.

Słuchaczami mogą być osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, średnim, a także wyższym.

W trakcie trwania kursu można uzyskać prawo jazdy kat. T.

Warunki uczestnictwa:

* brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu;

* kserokopia świadectwa ukończenia ostatniej szkoły;

* złożenie podania do 20 września 2019 r. w sekretariacie szkoły (formularz dostępny na stronie oraz w sekretariacie szkoły)

 

Terminarz zjazdów i podanie na KKZ:

                                   

Facebook