Technik Teleinformatyk

Jeżeli interesujesz się informatyką, nowinkami technicznymi, chcesz być specjalistą o dużych kwalifikacjach zawodowych, łączącym umiejętności informatyka, elektronika i technika telekomunikacji, budować sieci teleinformatyczne oraz komputerowe, obsługiwać urządzenia sieciowe oraz nadzorować ich pracę - to teleinformatyka jest dla Ciebie!

Praca w zawodzie technik teleinformatyk stwarza duże możliwości zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy. Obecnie obserwuje się ciągły wzrost zapotrzebowania na specjalistów z branży IT. Technik teleinformatyk znajdzie zatrudnienie w firmach korzystających z elektronicznej informacji, świadczących usługi w zakresie telekomunikacji, teleinformatyki oraz informatyki, projektujących  i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne oraz sieciowe a także w firmach montujących, sprzedających  i serwisujących urządzenia komputerowe i sieciowe.

Do zadań technika teleinformatyka należy chociażby projektowanie prostych sieci komputerowych oraz administrowanie sieciami teleinformatycznymi.

Urządzenia i systemy teleinformatyczne w obecnych czasach charakteryzują się dużym stopniem złożoności, nowoczesności i częstymi zmianami technologicznymi. Obsługa, budowa i projektowanie urządzeń oraz systemów teleinformatycznych wymaga od teleinformatyka umiejętności analitycznego myślenia, podejmowania szybkich i trafnych decyzji oraz samodzielności i chęci samodoskonalenia się. Teleinformatyk powinien posiadać duże uzdolnienia informatyczne, matematyczne i techniczne.

 Absolwenci technikum teleinformatycznego mogą wykonywać prace na stanowiskach:

• monterów i wykonawców urządzeń i sieci teleinformatycznych,
• konserwatorów i serwisantów urządzeń komputerowych i systemów teleinformatycznych,
• sprzedawców sprzętu i usług komputerowych,
• projektantów i administratorów sieci komputerowych,
• techników ds. utrzymania sieci komputerowych i zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

Ze względu na szybki postęp, jaki dokonuje się w dziedzinie teleinformatyki, praca w tym zawodzie wymaga stałego poszerzania wiedzy oraz samodoskonalenia. Istnieje ciągła potrzeba śledzenia nowych rozwiązań technicznych, które obejmują wszystkie obszary informatyki, teleinformatyki i telekomunikacji.

 

Absolwent teleinformatyki będzie samodzielnie potrafił naprawić, zmodernizować, uruchomić sprzęt komputerowy, zbudować sieć informatyczną w firmach, uruchomić telefonię stacjonarną lub VoIP oraz zaprogramować routery lub przełączniki zarządzalne. Uczniowie kształcący się na tym kierunku jako jedyni w powiecie słupeckim mają możliwość bezpłatnego uczestnictwa w kursach CCNA R&S - CISCO Networking Academy, największego producenta sprzętu sieciowego na świecie, które dają dodatkowe możliwości zatrudnienia oraz cenne kwalifikacje zawodowe!

 

 

Od 2019 roku uczniowie mogą brać udział również w kursach doskonalących na platformie IT-Szkoła!

Absolwent technikum teleinformatyki jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

• Uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich.
• Projektowania, wykonywania oraz konfigurowania sieci komputerowych.
• Montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych.
• Instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych.
• Administrowanie sieciami teleinformatycznymi.
• Transmitowania danych w sieci.
• Konfigurowania i eksploatowania urządzeń i usług sieciowych.
• Wykonywania pomiarów elektrycznych i elektronicznych.
• Konfigurowania i eksploatowania urządzeń teletransmisyjnych.
• Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi.
• Projektowania i montażu lokalnych sieci komputerowych.
• Konfigurowania i pomiaru systemów i sieci transmisyjnych.

 

 

Przedmioty zawodowe:

• Elektrotechnika i elektronika
• Technika cyfrowa
• Systemy komutacyjne
• Systemy transmisji danych
• Sieci komputerowe
• Rysunek techniczny
• Pomiary elektryczne i elektroniczne
• Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
• Systemy komputerowe
• Konfiguracja systemów komutacyjnych
• Montaż i użytkowanie systemów transmisji danych
• Konfiguracja urządzeń sieciowych
• Administrowanie sieciowymi systemami komputerowymi
• Bezpieczeństwo i higiena pracy
• Język obcy zawodowy
• Działalność gospodarcza
• Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów

 

 

Absolwent techniku może kontynuować naukę na studiach inżynierskich oraz magisterskich na uczelniach wyższych, politechnikach na kierunku informatyka w specjalizacjach sieci komputerowe, teleinformatyka, telekomunikacja.

 

Przedmioty rozszerzone:

4-letnie technikum dla absolwentów gimnazjum

matematyka, j. obcy

5-letnie technikum dla absolwentów szkoły podstawowej

matematyka, j. obcy

 

Egzaminy zawodowe:

Klasy I 2019-2023/24

Nazwa kwalifikacji

po 8-letniej SP

po gimnazjum

INF.07. - Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi

koniec klasy 3

koniec klasy 3

INF.08. - Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi

połowa klasy 5

połowa klasy 4

 

Klasy II (2018-2022) i III (2017/2021)

Nazwa kwalifikacji

po gimnazjum

EE.10 - Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń sieci teleinformatycznych

koniec klasy 3

EE.11 - Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi

połowa klasy 4

 

Klasy IV (2016/2020)

Nazwa kwalifikacji

po gimnazjum

E.15 - Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich

koniec klasy 2

E.13 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

koniec klasy 3

E.16 - Montaż i eksploatacja sieci rozległych

połowa klasy 4

 

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik teleinformatyk (351103)

                                   

Facebook