W lutym 2016 roku nauczyciele wchodzący w skład zespołu projektowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie napisali projekt dotyczący wyjazdu młodzieży oddziału Technikum Obsługi Turystycznej oraz Technikum Geodezyjnego na 2 i 4- tygodniowe praktyki zagraniczne. Po złożeniu wniosku o dotacje ze środków unijnych, okazało się, że projekt pomyślnie przeszedł weryfikację i po selekcji zgłoszeń z całej Polski, dokonanej przez FRSE, nasi uczniowie mogli wyjechać na praktyki do Malagi.
Spośród 76 uczniów, którzy zgłosili się do wyjazdów, komisja rekrutacyjna wybrała 64. Aplikujący musieli napisać list motywacyjny, CV oraz rozwiązać testy z języka angielskiego i krajoznawstwa. Brana była również pod uwagę sytuacja materialna wychowanka i opinia wychowawcy.

Na realizację projektu wybrana została Hiszpania ze względu na to, iż jest to jedna z najpopularniejszych destynacji w Europie i kraj ten szczyci się bardzo dobrze rozbudowaną bazą turystyczną. Organizacja pośrednicząca Tribeka we współpracy ze szkołą znalazła odpowiednie organizacje przyjmujące. Hotele i firmy były dużymi ośrodkami. Uczniowie w ramach projektu, pracowali w następujących obiektach:

FIRMA SANDO CONSTRUCCIONES

FIRMA MUNDO HOGAR INMOBILIARIA

HOTEL LA CHANCLA

HOTEL MARIPOSA

HOTEL ILUNION

HOTEL TRIBUNA

HOTEL ASTORIA

RESIDENCIA EEMM LA ROSELADA

HOTEL AC MALAGA PALACIO S.L.U.

Podopieczni przed każdym wyjazdem wzięli udział w szkoleniach z języka angielskiego i krajoznawstwa, a także odbyli kurs pedagogiczny, podczas którego zostali zapoznani z zagrożeniami i technikami radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz kurs samoobrony i pierwszej pomocy. W Hiszpanii młodzież wzięła również udział w kursie języka hiszpańskiego, który zaplanowano w pierwszym tygodniu pobytu. Odbyła się również wycieczka krajoznawcza do Granady . W ramach przygotowania kulturowego uczestnicy projektu zwiedzili Malagę. Z przyznanych środków unijnych opłacone zostały: zakwaterowanie, przelot samolotem, ubezpieczenie, kursy doszkalające i bilety miesięczne z miejsca zakwaterowania do miejsca praktyk. Uczniowie otrzymali pieniądze na wyżywienie i „kieszonkowe”.

Wychowankom towarzyszyło łącznie 8 opiekunów – K.Bartłomiejczak, J.Suszka, E.Zehner, T,Kowalikowski, M.Kujawa, P.Lewicz, R.Napierała, J.Przydryga.

Nad prawidłową realizacją projektu czuwała Kamila Bartłomiejczak – koordynator projektu.

Podczas wyjazdu uczniowie funkcjonowali w wielojęzycznym i wielokulturowym środowisku zarówno w warunkach życia codziennego , jak i życia zawodowego. Mieli szansę lepiej zrozumieć zasady tworzenia się europejskiego społeczeństwa obywatelskiego i uczestnictwa w nim. Nauczyli się samodzielnie podejmować decyzje, być odpowiedzialnym i godnym zaufania.
W ramach projektu uczniowie Technikum Obsługi Turystycznej zdobyli wiedzę z zakresu architektury , sztuki , literatury regionu Andaluzja, hotelowych systemów rezerwacyjnych, historii Europy ze szczególnym uwzględnieniem Hiszpanii ,słownictwa zawodowe w ramach języka obcego. Nabyli oni również umiejętności z zakresu prowadzenia kompleksowej obsługi wycieczek turystycznych, wyjazdów zagranicznych, sympozjów, konferencji, opracowywania projektów produktów turystycznych dla klienta krajowego i zagranicznego w języku angielski na podstawie zlecenia, przygotowywania ofert i imprez w zależności od rodzaju zlecenia, sporządzania kalkulacji imprezy turystycznej , w języku angielskim w zależności od standardu świadczeń , liczby uczestników i terminu realizacji, opracowywania programów imprez turystycznych w języku angielskim z uwzględnieniem preferencji zleceniodawcy, dobierania usługodawców poszczególnych elementów przygotowywanej imprezy na podstawie ofert z wykorzystaniem różnych źródeł informacji, praktycznej obsługa klienta, wdrożenia w nowoczesny system organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym

Technikum Geodezyjnego zdobyła natomiast wiedzę i umiejętności z zakresu stosowania sprzętów geodezyjnych tj. odbiorników GPS, tachimetrów elektronicznych, niwelatorów kodowych, oprogramowań geodezyjnych, kartograficznych, typu CAD. Poszerzyli oni również słownictwo zawodowe w ramach języka obcego. Wykonywali pomiary sytuacyjnych i wysokościowe oraz opracowywali wyniki pomiarów, odczytywali informacje z opisów topograficznych punktów geodezyjnych oraz korzystali z nowoczesnych technologii stosowanych w geodezji, ze sprzętu geodezyjnego (tachimetry elektroniczne, odbiorniki GPS, niwelatory elektroniczne i laserowe), oprogramowań geodezyjnych, kartograficznych i typu CAD.

Głównym celem praktyki zagranicznej było wyrobienie w uczestnikach projektu umiejętności adoptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich oraz doskonalenie umiejętności zawodowych zgodnie z najnowocześniejszymi standardami w sektorze usług turystycznych i geodezyjnych.

Praktyka zagraniczna stała się doskonałą lekcją samodzielności i odpowiedzialności. Uczniowie zdobyli wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz niezbędne doświadczenie. Nauczyli się wielu przydatnych umiejętności związanych z pracą technika obsługi turystycznej oraz technika geodezji. Systematyczna praca i pokonywanie trudności życia codziennego, nauczyła ich szacunku do wszystkich pracujących.

Podczas wyjazdu zagranicznego młodzież miała nie tylko możliwość zweryfikowania i poszerzenia wiedzy fachowej z zakresu przygotowania zawodowego, sprawdzenia w praktyce posiadanych umiejętności językowych i poprawę kompetencji językowych, ale również naukę funkcjonowania w wielokulturowej i wielojęzykowej społeczności. Podczas wykonywania codziennych czynności uczestnicy projektu doskonalili w praktyce umiejętności społeczne: porozumiewali się ze sobą oraz współpracownikami, planowali ciekawe zajęcia terenowe, wycieczki krajoznawcze, planowali budżet, robili zakupy, przygotowywali posiłki uczyli się wzajemnie umiejętności kulinarnych, wymieniali się spostrzeżeniami, informacjami, nowym słownictwem, wiedzą z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, poznawali ciekawe miejsca oraz wspierali się w sytuacjach trudnych.


Uwieńczeniem praktyk było uzyskanie zaświadczenia z firmy przyjmującej, certyfikatu językowego, certyfikatu z miejsca pracy oraz certyfikatu Europass Mobilność.

ERASMUS + „Przez dobre praktyki ku lepszej przyszłości”

Nr projektu: 2016-1-PL01-KA102-024681