Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi – sprzątaczka

 1. Nazwa i adres jednostki: Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie Pyzderska 75
 2. Stanowisko: Sprzątaczka
 3. Wymagania:
  • Niezbędne:
   1. Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
   2. Posiada wykształcenie co najmniej zawodowe;
   3. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni praw z publicznych;
   4. Nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne;
   5. Nie była karana za przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie skarbowe;
   6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 • Dodatkowe:
  1. Cechuje się zdolnością do pracy w zespole;
  2. Dyspozycyjność, komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, życzliwość;
  3. Znajomość ogólnych przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. Znajomość ogólnych przepisów przeciwpożarowych;
  5. Reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  • Utrzymywanie we wzorowym porządku i czystości powierzonych pomieszczeń szkolnych;
  • Natychmiastowe zgłaszanie różnego rodzaju braków i szkód w sprzątanych pomieszczeniach;
  • Nadzór nad stanem ilościowym i jakościowym sprzątanych pomieszczeń;
  • Pełnienie dyżurów zgodnie z grafikiem oraz zastępstwa za sprzątaczki w przypadku ich czasowej nieobecności;
  • Współpraca z nauczycielami oraz personelem zatrudnionym w szkole;
  • Realizowanie innych zadań porządkowych zleconych przez dyrektora wynikających z bieżącej działalności placówki.
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę;
  • Wymiar czasu pracy: 1 etat;
  • Przewidywany dzień zawarcia umowy: 01.09.2023 r. na okres próbny 3 miesięcy, następnie do 31 marca 2024 r.
 2. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, tj. w lipcu 2023 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosił co najmniej 6%

 1. Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny i życiorys wraz z numerem telefonu kontaktowego;
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór w załączniku);
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
  • kserokopie dodatkowych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności zawodowe;
  • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectw pracy lub w przypadku aktualnego zatrudnienia – zaświadczeń);
  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe oraz za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
  • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku;
  • dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego);
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) i klauzula informacyjna (wzór w załączniku).

Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, życiorys oraz kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

Kserokopie wszystkich składanych dokumentów powinny zostać potwierdzone własnoręcznie przez kandydata za zgodność z oryginałem, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

Wszystkie dokumenty przekładane w naborze przez kandydata muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie, a dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

 Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 14 sierpnia 2023 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie lub przesłać pocztą na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie, ul. Pyzderska 75, 62-410 Zagórów (decyduje data wpływu do ZSOiZ w Zagórowie) w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie:

„Nabór na stanowisko: pracownik obsługi – sprzątaczka

 1. Dodatkowe informacje:
  • aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie po terminie określonym w ogłoszeniu albo zostaną złożone bez wymaganego dopisku na kopercie lub z błędnym dopiskiem na kopercie nie będą rozpatrywane;
  • kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie następnego etapu naboru drogą telefoniczną lub e-mailową;
  • informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie;
  • dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia;
  • nadesłane dokumenty nie będą odsyłane;
  • oferty osób niezatrudnionych przechowywane będą zgodnie z przepisami regulującymi przechowywanie dokumentacji archiwalnej.

Inne informacje pod nr tel. 63 276 11 13 lub w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie, ul. Pyzderska 75.

Zagórów, dnia 07.08.2023 r.