Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie ogłasza rekrutację na praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus+

Informujemy, że uczniowie Technikum Organizacji Turystyki chętni do odbycia praktyki zawodowej w Grecji mogą składać zgłoszenia do biblioteki w nieprzekraczalnym terminie do 27.03.2024r. Praktyki zawodowe odbyte w Grecji będą obejmowały część zakresu materiału nauczania z przedmiotów: praktyka zawodowa, obowiązującego w danym zawodzie.

 W celu zgłoszenia się do projektu należy złożyć następujące dokumenty:

CV

List motywacyjny

OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ LEKARSKICH (do pobrania)

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH (do pobrania)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH