Spotkanie upowszechniające rezultaty projektu ,,FOCUS na podniesienie kompetencji uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zagórowie”

W celu upowszechnienia rezultatów działań realizowanych w ramach przedsięwzięcia ,,FOCUS na podniesienie kompetencji uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zagórowie”” nr 2021-2-PL01-KA122-SCH-000041930, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w czerwcu 2023 r. zorganizowaliśmy spotkanie upowszechniające rezultaty przedsięwzięcia dla społeczności szkolnej i lokalnej.

W dniach od 1 do 12 maja 2023r. 15-osobowa grupa licealistów wraz z opiekunami: Natalią Buśkiewicz, Barbarą Młodzińską, Iwoną Kałużną i Tomaszem Kowalikowskim realizowała mobilność współfinansowaną przez Unię Europejską, w ramach projektu Erasmus+, której celem było podniesienie kompetencji uczniów Liceum Ogólnokształcącego. Przedsięwzięcie adresowane dla młodzieży zagórowskiego liceum miało na celu wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych, takich jak: nauka języka angielskiego, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabywanie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Instytucją, która nas przyjęła i sprawowała nad nami pieczę była grecka szkoła średnia Mpakogianni Private School w Larisie. Podczas spotkania upowszechniającego projekt opowiedziano o głównych założeniach, celach i osiągniętych rezultatach przedsięwzięcia. Uczennica zaprezentowała prezentację multimedialną oraz zachęciła społeczność szkolną i lokalną do udziału w projektach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Pani Dyrektor Małgorzata Iwanicka wręczyła uczniom i opiekunom certyfikaty uczestnictwa w przedsięwzięciu. Warto nadmienić, że Projekt został w całości sfinansowany ze środków Unii Europejskiej i uczniowie nie ponosili żadnych kosztów. Przyznana kwota dofinansowania wyniosła 257 683 PLN.

Greckiej przygody ciąg dalszy…

Mobilność międzynarodowa uczniów liceum w ZSOiZ w Zagórowie

Nazwa projektu : FOCUS na podniesienie kompetencji uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zagórowie

Uczestnicy: 15 uczniów z klas I, II Liceum Ogólnokształcącego

Miejsce: Katerini – Grecja

Czas trwania: 01.05 – 12.05. 2023r.

Licealiści z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie zakończyli realizację mobilności w ramach projektu ,,FOCUS na podniesienie kompetencji uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zagórowie”, który realizowany jest w ramach programu ERASMUS+, współfinansowanego przez Unię Europejską. Celem przedsięwzięcia adresowanego dla uczniów zagórowskiego liceum było wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych, takich jak: nauka języka angielskiego, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabywanie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Realizację projektu rozpoczęła pierwsza 15-osobowa grupa wraz z opiekunami: Barbarą Młodzińską i Natalią Buskiewicz, która z Grecji wróciła 12 maja br.

Oto wrażenia uczniów: „Z portu lotniczego Saloniki-Macedonia pojechaliśmy do miejsca zakwaterowania – Nea Mesangala, położonego w malowniczej scenerii wybrzeża Morza Egejskiego i masywu górskiego Olimp. Instytucją, która nas przyjęła i sprawowała nad nami pieczę była grecka szkoła Mpakogianni Private School w Larisa. Podczas naszego pobytu wykonywaliśmy szereg zaplanowanych działań projektowych doskonaląc różne umiejętności, zwłaszcza językowe. Należy podkreślić, że przedsięwzięcie realizowane było w języku angielskim, więc mieliśmy możliwości podnoszenia kompetencji komunikacyjnych w środowisku międzynarodowym. Czas na greckiej ziemi spędziliśmy realizując konkretne zadania zawarte w projekcie. Program wyjazdu był bardzo napięty, wypełniony dużą ilością aktywności, których celem było również przybliżenie bogactwa kulturowego Grecji, jako znaczącej części naszej wspólnej kultury europejskiej.

Spotkanie ze starszym dzielnicowym aspirantem sztabowym Pawłem Ławniczakiem

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas pobytu w Grecji w ramach projektów Erasmus+, to kluczowe zadanie szkoły. Różnorodność zagrożeń związanych z podróżą i pobytem za granicą jest liczna, a świadomość młodzieży szkolnej związanej z tym tematem nie zawsze ugruntowana. W związku z zapewnieniem bezpiecznego wyjazdu i pobytu w Grecji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Teleinformatycznego zostało zorganizowane spotkanie ze starszym dzielnicowym aspirantem sztabowym Pawłem Ławniczakiem. Podczas prelekcji młodzież została zapoznana z zagrożeniami dla zdrowia i życia (handel ludźmi), zagrożeniami towarzyszącymi przemieszczaniu się, a także kradzieżą bagażu, pieniędzy, utratą dokumentów czy odpowiedzialnością karną. Uczestnicy projektu zostali również zapoznani z regulaminem i obowiązkami związanymi z odbywaniem praktyk.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu „FOCUS  na podniesienie kompetencji uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zagórowie” w Grecji

Dnia 30 stycznia 2023 roku Komisja Rekrutacyjna rozpatrzyła zgłoszenia uczniów chętnych do projektu w Grecji.

 Lista osób zakwalifikowanych do projektu

Postępowanie rekrutacyjne dla uczniów liceum

Postępowanie rekrutacyjne do udziału w inicjatywie realizowanej w ramach projektu “FOCUS na podniesienie kompetencji uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zagórowie” odbędzie się 30.01.2023r. o godz. 9.30 w sali 31.

Zgodnie z założeniami przedsięwzięcia, w pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne dla uczniów liceum ogólnokształcącego, którzy nie brali udziału w projekcie PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Jako beneficjent, jesteśmy zobowiązani do umożliwienia mobilności zagranicznej, jak największej liczbie uczniów liceum ogólnokształcącego oraz do przestrzegania zasady zrównoważonego rozwoju, zgodnie z polityką horyzontalną Unii Europejskiej.

Uczniowie, który brali udział w projekcie PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, mogą przystąpić do uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego, jeżeli nie zostanie zrekrutowana odpowiednia liczba uczestników spośród uczniów, którzy nie brali jeszcze udziału w mobilności zagranicznej.

Drodzy uczniowie!

W związku z trwającą rekrutacją uczestników do działań realizowanych w ramach projektu “FOCUS  na podniesienie kompetencji uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zagórowie” współfinansowanego przez Unię Europejską, informujemy iż pisemny test kompetencji językowych z języka angielskiego zostanie przeprowadzony w poniedziałek tj. 23.01.2023r. o godz. 15tej w sali 212.

Rekrutacja uczestników do projektu Erasmus+ w Grecji

Drodzy Uczniowie!

Rozpoczynamy rekrutację uczestników do działań realizowanych w ramach projektu “FOCUS  na podniesienie kompetencji uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zagórowie” współfinansowanego przez Unię Europejską.

Projekt skierowany jest do uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Kostaneckich w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie i realizowany jest do 31.05.2023 r. W mobilności zagranicznej weźmie udział 15-osobowa grupa uczniów, która wraz z rówieśnikami z greckiej szkoły w Katerini będzie przez 2 tygodnie uczyć się języka angielskiego, nabywać nowe umiejętności niezbędne do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego europejskiego obywatelstwa. Orientacyjny termin mobilności (wyjazdu) grupy: 01.05.2023r. – 12.05.2023 (data może ulec zmianie). Instytucją przyjmującą jest szkoła Liceum Platon m.e.p.e. w Katerini w Grecji. Projekt realizowany jest w języku angielskim. Uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów związanych z wyjazdem. Przyznana kwota dofinansowania dla szkoły to 257 683 PLN, czyli ponad 250 tysięcy złotych.

Uczniowie chętni do udziału w przedsięwzięciu są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji uczestników i dostarczenia prawidłowo wypełnionych i podpisanych przez oboje rodziców/opiekunów prawnych następujących dokumentów do 16.01.2023r.:

  1. formularz zgłoszeniowy

2. oświadczenie o dochodach

3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku na potrzeby realizacji Projektu

4. oświadczenie o braku przeciwskazań lekarskich

5. deklaracja uczestnictwa w projekcie

Prezentację multimedialną w języku angielskim należy wysłać do p. Sylwii Roszak do 16.01.2023 r. do godziny 15.00 na adres e-mail: s.roszak@zszagorow.eu.

Zapraszamy do udziału

Spotkanie upowszechniające rezultaty projektu ,,FOCUS na podniesienie kompetencji uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zagórowie”

W celu upowszechnienia rezultatów działań realizowanych w ramach przedsięwzięcia ,,FOCUS na podniesienie kompetencji uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zagórowie”” nr 2021-2-PL01-KA122-SCH-000041930, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, 28 listopada 2022 r. zorganizowaliśmy spotkanie upowszechniające rezultaty przedsięwzięcia dla społeczności szkolnej i lokalnej.

W dniach od 16 do 27 października 2022r. 15-osobowa grupa licealistów wraz z opiekunami: wicedyrektorem Adamem Wojtczakiem i Sylwią Roszak realizowała mobilność współfinansowaną przez Unię Europejską, w ramach projektu Erasmus+, której celem było podniesienie kompetencji uczniów Liceum Ogólnokształcącego. Przedsięwzięcie adresowane dla młodzieży zagórowskiego liceum miało na celu wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych, takich jak: nauka języka angielskiego, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabywanie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Instytucją, która nas przyjęła i sprawowała nad nami pieczę była grecka szkoła średnia Platon M.E.P.E. School w Katerini.

Podczas spotkania upowszechniającego projekt Julia Michalska z klasy II Liceum Ogólnokształcącego opowiedziała o głównych założeniach, celach i osiągniętych rezultatach przedsięwzięcia. Uczennica zaprezentowała prezentację multimedialną oraz zachęciła społeczność szkolną i lokalną do udziału w projektach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Pani Dyrektor Małgorzata Iwanicka wręczyła uczniom i opiekunom certyfikaty uczestnictwa w przedsięwzięciu.

Warto nadmienić, że Projekt został w całości sfinansowany ze środków Unii Europejskiej i uczniowie nie ponosili żadnych kosztów. Przyznana kwota dofinansowania wyniosła 257 683 PLN.

Grecka przygoda

Mobilność międzynarodowa uczniów liceum w ZSOiZ w Zagórowie

Nazwa projektu : FOCUS na podniesienie kompetencji uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zagórowie

Uczestnicy: 15 uczniów z klas II, III i IV Liceum Ogólnokształcącego

Miejsce: Katerini – Grecja

Czas trwania: 16.10 – 27.10. 2022r.

Licealiści z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie zakończyli realizację mobilności w ramach projektu ,,FOCUS na podniesienie kompetencji uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zagórowie”, który realizowany jest w ramach programu ERASMUS+, współfinansowanego przez Unię Europejską. Celem przedsięwzięcia adresowanego dla uczniów zagórowskiego liceum było wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych, takich jak: nauka języka angielskiego, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabywanie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Realizację projektu rozpoczęła pierwsza 15-osobowa grupa wraz z opiekunami: Sylwią Roszak i Adamem Wojtczakiem, która z Grecji wróciła 27 października.

Oto wrażenia uczniów: „Greckie niebo przywitało nas słońcem, a tętniące życiem miasto wprowadziło ponownie w wakacyjny klimat. Z portu lotniczego Saloniki-Macedonia pojechaliśmy do miejsca zakwaterowania – Paralia Katerinis, położonego w malowniczej scenerii wybrzeża Morza Egejskiego i masywu górskiego Olimp. Instytucją, która nas przyjęła i sprawowała nad nami pieczę była grecka szkoła Platon School. Podczas naszego pobytu wykonywaliśmy szereg zaplanowanych działań projektowych doskonaląc różne umiejętności, zwłaszcza językowe. Należy podkreślić, że przedsięwzięcie realizowane było w języku angielskim, więc mieliśmy możliwości podnoszenia kompetencji komunikacyjnych w środowisku międzynarodowym. Czas na greckiej ziemi spędziliśmy realizując konkretne zadania zawarte w projekcie. Program wyjazdu był bardzo napięty, wypełniony dużą ilością aktywności, których celem było również przybliżenie bogactwa kulturowego Grecji, jako znaczącej części naszej wspólnej kultury europejskiej.

Spotkanie z dzielnicowym aspirantem sztabowym Pawłem Ławniczakiem

Dbałość o bezpieczeństwo uczniów wyjeżdżających w ramach programów: Erasmus+ oraz Ponadnarodowa Mobilność, to ważny aspekt pracy naszej szkoły. By przybliżyć uczniom zagrożenia, jakie mogą napotkać w czasie podróży, zorganizowane zostało spotkanie z dzielnicowym.

Podczas spotkania, zaprzyjaźniony ze szkołą, aspirant sztabowy Paweł Ławniczak przybliżył młodzieży zagrożenia, jakie może ona napotkać podczas podróży. Poruszone zostały aspekty związane z zasadami zachowania na lotnisku, podczas nawiązywania przygodnych znajomości, a także odpowiedzialności za niewłaściwe zachowanie. Poruszona została również tematyka handlu ludźmi. Na zakończenie młodzież otrzymała ulotki informacyjne z opisem postępowania w sytuacji zagrożenia

red. Jolanta Suszka

Wyniki rekrutacji uzupełniającej do projektu „FOCUS na podniesienie kompetencji uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zagórowie” w Grecji

Dnia 11 lipca 2022 roku Komisja Rekrutacyjna rozpatrzyła zgłoszenia uczniów chętnych do projektu w Grecji. Lista osób zakwalifikowanych do projektu.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu

https://zszagorow.eu/wp/wp-content/uploads/2022/07/Lista-osob-zakwalifikowanych-do-projektu-uzup-1.docx

Rekrutacja uzupełniająca uczestników do projektu Erasmus+ w Grecji

Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się w poniedziałek tj. 11.07.2022r. o godz. 9.30

Rekrutacja uzupełniająca (II nabór) do programu Erasmus +!

Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy do udziału w rekrutacji uzupełniającej (II nabór) do działań realizowanych w ramach projektu „FOCUS  na podniesienie kompetencji uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zagórowie” współfinansowanego przez Unię Europejską.

Projekt skierowany jest do uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Kostaneckich w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie i realizowany będzie w okresie od 01.06.2022 r. do 31.05.2023 r. W mobilnościach zagranicznych wezmą udział 2 grupy uczniów po 15 osób wraz z opiekunami, którzy wraz z rówieśnikami z greckiej szkoły w Katerini będą przez 2 tygodnie uczyć się języka angielskiego, nabywać nowe umiejętności niezbędne do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego europejskiego obywatelstwa. Orientacyjny termin mobilności (wyjazdu) 1 grupy wraz z podróżą: 09.10.2022 – 22.10.2022 (data może ulec zmianie). Instytucją przyjmującą jest szkoła Liceum Platon m.e.p.e. w Katerini w Grecji. Projekt realizowany jest w języku angielskim. Uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów związanych z wyjazdem. Przyznana kwota dofinansowania dla szkoły to 257 683 PLN, czyli ponad 250 tysięcy złotych.

Uczniowie chętni do udziału w przedsięwzięciu są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji uczestników i dostarczenia do sekretariatu prawidłowo wypełnionych i podpisanych przez oboje rodziców/opiekunów prawnych następujących dokumentów do 08.07.2022r. do godz. 15.00:

  1. formularz zgłoszeniowy

2. oświadczenie o dochodach

3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku na potrzeby realizacji Projektu

4. oświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich

5. deklaracja uczestnictwa w projekcie

Prezentację multimedialną w języku angielskim należy wysłać do p. Sylwii Roszak do 08.07.2022 r. do godziny 15.00 na adres e-mail: s.roszak@zszagorow.eu.

Zapraszamy do udziału

Lista osób zakwalifikowanych do projektu „FOCUS  na podniesienie kompetencji uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zagórowie” w Grecji

Dnia 28 czerwca 2022 roku Komisja Rekrutacyjna rozpatrzyła zgłoszenia uczniów chętnych do projektu w Grecji.

 Lista osób zakwalifikowanych do projektu

https://zszagorow.eu/wp/wp-content/uploads/2022/06/lista-osob.docx

Rekrutacja uczestników do projektu Erasmus+ w Grecji

Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się we wtorek tj. 28.06.2022r. o godz. 9.00

Przedłużona rekrutacja uczestników do projektu Erasmus+ w Grecji do 24.06.2022r.

Drodzy Uczniowie!

Przedłużamy rekrutację uczestników do działań realizowanych w ramach projektu „FOCUS  na podniesienie kompetencji uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zagórowie” współfinansowanego przez Unię Europejską.

Projekt skierowany jest do uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Kostaneckich w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie i realizowany będzie w okresie od 01.06.2022 r. do 31.05.2023 r. W mobilnościach zagranicznych wezmą udział 2 grupy uczniów po 15 osób wraz z opiekunami, którzy wraz z rówieśnikami z greckiej szkoły w Katerini będą przez 2 tygodnie uczyć się języka angielskiego, nabywać nowe umiejętności niezbędne do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego europejskiego obywatelstwa. Orientacyjny termin mobilności (wyjazdu) 1 grupy wraz z podróżą: 09.10.2022 – 22.10.2022 (data może ulec zmianie). Instytucją przyjmującą jest szkoła Liceum Platon m.e.p.e. w Katerini w Grecji. Projekt realizowany jest w języku angielskim. Uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów związanych z wyjazdem. Przyznana kwota dofinansowania dla szkoły to 257 683 PLN, czyli ponad 250 tysięcy złotych.

Uczniowie chętni do udziału w przedsięwzięciu są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji uczestników i dostarczenia prawidłowo wypełnionych i podpisanych przez oboje rodziców/opiekunów prawnych następujących dokumentów do 24.06.2022r. do godz. 15.00:

  1. formularz zgłoszeniowy

2. oświadczenie o dochodach

3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku na potrzeby realizacji Projektu

4. oświadczenie o braku przeciwskazań lekarskich

5. deklaracja uczestnictwa w projekcie

Prezentację multimedialną w języku angielskim należy wysłać do p. Sylwii Roszak do 24.06.2022 r. do godziny 15.00 na adres e-mail: s.roszak@zszagorow.eu.

Zapraszamy do udziału

Rekrutacja uczestników do projektu Erasmus+ w Grecji

Drodzy Uczniowie!

Rozpoczynamy rekrutację uczestników do działań realizowanych w ramach projektu “FOCUS  na podniesienie kompetencji uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zagórowie” współfinansowanego przez Unię Europejską.

Projekt skierowany jest do uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Kostaneckich w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie i realizowany będzie w okresie od 01.06.2022 r. do 31.05.2023 r. W mobilnościach zagranicznych wezmą udział 2 grupy uczniów po 15 osób wraz z opiekunami, którzy wraz z rówieśnikami z greckiej szkoły w Katerini będą przez 2 tygodnie uczyć się języka angielskiego, nabywać nowe umiejętności niezbędne do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego europejskiego obywatelstwa. Orientacyjny termin mobilności (wyjazdu) 1 grupy wraz z podróżą: 09.10.2022 – 22.10.2022 (data może ulec zmianie). Instytucją przyjmującą jest szkoła Liceum Platon m.e.p.e. w Katerini w Grecji. Projekt realizowany jest w języku angielskim. Uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów związanych z wyjazdem. Przyznana kwota dofinansowania dla szkoły to 257 683 PLN, czyli ponad 250 tysięcy złotych.

Uczniowie chętni do udziału w przedsięwzięciu są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji uczestników i dostarczenia prawidłowo wypełnionych i podpisanych przez oboje rodziców/opiekunów prawnych następujących dokumentów do 15.06.2022r.:

  1. formularz zgłoszeniowy

2. oświadczenie o dochodach

3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku na potrzeby realizacji Projektu

4. oświadczenie o braku przeciwskazań lekarskich

5. deklaracja uczestnictwa w projekcie

Prezentację multimedialną w języku angielskim należy wysłać do p. Sylwii Roszak do 15.06.2022 r. do godziny 15.00 na adres e-mail: s.roszak@zszagorow.eu.

Zapraszamy do udziału

https://zszagorow.eu/wp/wp-content/uploads/2022/06/Regulamin_uczestnictwa_i_rekrutacji_Erasmus-1.pdf

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego pojadą do Grecji

Uczniowie z klas pierwszej, drugiej i trzeciej liceum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie wezmą udział w projekcie językowym pt. „FOCUS na podniesienie kompetencji uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zagórowie”. Przedsięwzięcie to jest współfinansowane przez Unię Europejską. Przyznana kwota dofinansowania dla zagórowskiej szkoły to 257 683 PLN, czyli ponad 250 tysięcy złotych.

Wniosek złożony przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych znalazł się na 2 miejscu na liście rankingowej wśród wniosków złożonych z całej Polski. Projekt został napisany dla 30 uczniów liceum, którzy wraz z opiekunami wyjadą w dwóch grupach do słonecznej Grecji na dziesięciodniowy pobyt.

Czas trwania całego przedsięwzięcia obejmuje 14 miesięcy, językiem projektu będzie oczywiście język angielski. Celem obu wyjazdów jest wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych uczniów, w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabywanie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego europejskiego obywatelstwa.

Projekt jest w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej i uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów.